ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)


เทคโนโลยีสีและการออกแบบ (แบบ 2.1)


  • 1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
  • 2. ผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา และเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 228,000 บาท

เทคโนโลยีสีและการออกแบบ (แบบ 2.2)


  • 1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
  • 2. ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • 3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 304,000 บาท