ติดต่อ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

งานการเงินและบัญชี 02-549-4512
งานพัสดุ 02-549-4508
งานโครงการและวางแผน 02-549-4500
งานสารบรรณ 02-549-4500
งานบุคลากร 02-549-4500
งานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 02-549-4534
งานประชาสัมพันธ์ 02-549-4524

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานทะเบียนและวัดผล 02-549-4507
งานบริการวิชาการ 02-549-4507
งานพัฒนาหลักสูตร 02-549-4507
งานบัณฑิตศึกษา 02-549-4507 / 4520
งานวิจัยและประเมินผล 02-549-4520
งานสหกิจศึกษา 02-549-4520
งานวิเทศสัมพันธ์ 02-549-4538
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-549-4513
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 02-549-4513
งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-549-4500
งานห้องสมุด 02-549-4514

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02-549-4524

หลักสูตรและส่วนต่าง ๆ

หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 02-549-4525
หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 02-549-4521
หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 02-549-4528
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 02-549-4510
หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 02-549-4521
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 02-549-4510
ศูนย์นวัตกรรมออกแบบและสื่อคอนเวอร์เจนซ์ 02-549-4531
สถานีวิทยุ 107.75 MHz. 02-549-4516
ห้องนักวิชาการศึกษา 02-549-4513 / 4515
ศูนย์วิจัยสี 02-549-4537 / 4538