สำหรับนักศึกษา

– แบบฟอร์มสำหรับส่งเข้าเล่มปกแข็งปริญญานิพนธ์
– MCT Logo
– แบบฟอร์มการขอหนังสือราชการ
– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
– ใบลาป่วย-ลากิจ

– งานสหกิจศึกษา

– ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
– CDIO Skills Set Survey revision (PC) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (PT) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (TV) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (AP) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (MM) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (DM) 22-11-16
– สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ce_01
– สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา ce_02
– สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
– สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ ce_04
– สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ce_05
– สก.06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานce_06
– สก.07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน ce_07
– สก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
– สก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
– สก.12 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
– สก.13 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 01 PC
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 02 PT
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 03 TV
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 04 AP
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 05 MM
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 06 DM
– สก.15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สาหรับผู้นิเทศงาน)
– สก.19 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
แบบบันทึกข้อมูลเพื่อออกเอกสาร สก.06 07 08 และ 09
รวม Link แบบฟอร์มประเมินคะแนน สก. 13-16 แบบ Online

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

– ระเบียบและเกณฑ์การขอรับทุนพัฒนานักศึกษา
– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
– แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒
– ลำดับเอกสาร

โครงการปริญญานิพนธ์

แบบฟอร์มเล่มโครงการฯ

1. หน้าปกโครงการฯ
2. ใบหน้าโครงการ
3. เนื้อหาบทที่ 1
4. เนื้อหาบทที่ 2
5. เนื้อหาบทที่ 3
6. เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์มเอกสาร

1. ขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์
2. เชิญสอบโครงการฯ 1
3. เชิญสอบโครงการฯ 2

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มเล่มฉบับสมบูรณ์

1. หน้าปก
2. สันปก
3. ปกใน
4. ใบอนุมัติปริญญานิพนธ์
5. บทคัดย่อไทย
6. บทคัดย่ออังกฤษ
7. กิตติกรรมประกาศ
8. สารบัญ
9. ภาคผนวก
10. ภาคผนวกประวัตินักศึกษา

แบบฟอร์มเอกสาร

1. ขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
2. เชิญสอบป้องกันฯ 1
3. เชิญสอบป้องกันฯ 2

หมายเหตุ

1. เอกสารรูปแบบ DOC สามารถเปิดได้กับ Microsoft Word ทุกรุ่น แต่อาจมีรูปแบบที่คลาดเคลื่อน ขอให้ผู้ใช้งาน ปรับแต่งรูปแบบเอกสารตามความเหมาะสม

2. หากท่านต้องการเอกสารความคมชัดสูง โปรดติดต่องานวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน