ฝ่ายบริหารและวางแผน

– งานบุคลากร

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
– หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
– แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
– ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
– ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
– มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี

– งานงบประมาณและแผนงาน

– แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
– สรุปผลดำเนินการ KR และ KPI ไตรมาส 3/2566
– รายงานผลยุทธศาสตร์ มทรธ. ไตรมาส 2/2566
– สรุปรายงานผล KPI_ไตรมาส 2.2566
– สรุปรายงานผลKR_ไตรมาส 2.2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุป-KR-KPI-ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
(How To) กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 ฉบับย่อ
แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2568 (กำหนดส่ง 26 มี.ค. 68)
– แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2568
– แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2568 งบลงทุน
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์มรายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 68
– แบบฟอร์ม 7-2 โครงการวัฒนธรรม 68
– แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 68
– แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 (กำหนดส่ง 30 ต.ค. 68)
– คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 68
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 68
–แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 68
– แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_68
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ 68 ประกอบ ง.7
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์มรายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– เอกสารประกอบเสนอสิ่งก่อสร้าง ปร4-6

– งานพัสดุ

– แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
– บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
– แบบฟอร์มสเปคและราคากลาง
– พระราชบัญญัติ
– ระเบียบกระทรวงการคลัง
– กฎกระทรวง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

– งานวิจัยและประเมินผล

– แบบเอกสารเพื่อการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบ
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย-021264
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พ.ศ.2559
– หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผลงานวิจัย
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 1
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 2
– ขออนุมัติเบิกงวดสุดท้าย
– ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัย
– ฟอร์มขอขยายเวลา
– ยื่นขอเสนอโครงการ

– งานพัฒนาหลักสูตร

– แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

– งานบริการวิชาการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์ม – ระดับหลักสูตร
– แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
– ฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
– ปริญญาตรีเกณฑ์เพิ่มเติม
แบบฟอร์ม – ระดับคณะ
– แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-มคอ.7-ระดับคณะ
– แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพิ่มเติม-ระดับคณะ
ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2565
– จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565
– จำนวนนักศึกษาจบ ปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (แยกชั้นปี) ปีการศึกษา
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2565
– FTES ปีการศึกษา 2565
– ข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2565
ปีการศึกษา 2564

– จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

– จำนวนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (แยกชั้นเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
– FTES ปีการศึกษา 2564
– ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
– FTES ปีการศึกษา2563
ไฟล์ระดับปริญญาตรี
– แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
– อัตราการคงอยู่ 2563
– อัตราผู้สำเร็จการศึกษา 2562
ไฟล์ระดับบัณฑิตศึกษา
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2561(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2562(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
– รายงานจำนวน น.ศ.ปัจจุบัน
คู่มือ

– คู่มือการเขียน-มคอ.7

– คู่มือการจัดระบบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2558
– คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)
รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

– หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
– หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
– หลักสูตรวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

โครงการปริญญานิพนธ์

1. คะแนนเข้าชั้นเรียน
2. คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา
3. คะแนนสอบโครงการฯ
4. เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. คะแนนส่วนของที่ปรึกษา
2. คะแนนการสอบป้องกัน
3. คะแนนส่วนผลงานสื่อ
4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์