ฝ่ายบริหารและวางแผน

– งานบุคลากร

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
– หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
– แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
– ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
– ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
– มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี

– งานงบประมาณและแผนงาน

– แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
– สรุปผลดำเนินการ KR และ KPI ไตรมาส 3/2566
– รายงานผลยุทธศาสตร์ มทรธ. ไตรมาส 2/2566
– สรุปรายงานผล KPI_ไตรมาส 2.2566
– สรุปรายงานผลKR_ไตรมาส 2.2566
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุป-KR-KPI-ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
(How To) กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 ฉบับย่อ
แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566
– เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 2566
– เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566
– นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566
– แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_3 โครงการทั่วไป
– แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0
– แบบฟอร์มปี 2566 ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ (แนบพร้อมแบบ ง.7)
– แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการ)
– 1. แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
– 1-1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67
– 1-2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67
– 2. แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 67
– 3. แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67
– 4. แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 67
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_67
– 6. ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการรายรับ ประจำปี 2567
– 1.รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67
– 2.รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67
– 3.รายรับ (ป.บัณฑิต -ป.โท – ป.เอก)
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กำหนดส่งวันที่ 21 ต.ค. 65)
– 1. แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– 1-1 แบบฟอร์ม-TOR-1
– 2. แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– 2.2 แบบ ปร.4-6
– แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2566 (ส่ง 13 พ.ค. 65)
– 1. แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะฯ
– 2. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง)
– 3. บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66
– 6. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
– 8. แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– 9. แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– 14. แบบฟอร์ม TOR
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กำหนดส่ง 5 พ.ย.64)
– 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566
– 2. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณรายจ่าย 2566
– 3. แบบฟอร์ม ง.7_1 บริการวิชาการ_66
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_2 วัฒนธรรม_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 6. แบบฟอร์ม Thailand 4.0_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 รายละเอียดคำนวณค่าใช้จ่าย
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
– เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการพัฒนาคณะฯ
– กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / KR ประจำปี 2565
– สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR) และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565
– นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ฉบับย่อ 2565
– Mission to Transform: 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กำหนดส่ง 5 พ.ย.64)
– 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566
– 2. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณรายจ่าย 2566
– 3. แบบฟอร์ม ง.7_1 บริการวิชาการ_66
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_2 วัฒนธรรม_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 6. แบบฟอร์ม Thailand 4.0_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 รายละเอียดคำนวณค่าใช้จ่าย
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
– หลักเกณฑ์
– แบบ ง.4 รายการครุภัณฑ์
– การกำหนดขอบเขต TOR
– รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ TOR
แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565
– แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 63-80 (ฉ.ย่อ) ปีงบประมาณ 2564
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) (กำหนดส่ง 12 ต.ค.60)
– นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 62
– คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
– หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรโครงการ 2562
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– หัวข้อร่าง TOR
– แบบ ปร.4-6
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2561
– การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น)
– เกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้_ปี_61
– นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– วิธีการงบประมาณเงินรายได้ 2561
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ และ TOR
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป

– งานพัสดุ

– แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
– บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
– แบบฟอร์มสเปคและราคากลาง
– พระราชบัญญัติ
– ระเบียบกระทรวงการคลัง
– กฎกระทรวง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

– งานวิจัยและประเมินผล

– แบบเอกสารเพื่อการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบ
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย-021264
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พ.ศ.2559
– หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผลงานวิจัย
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 1
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 2
– ขออนุมัติเบิกงวดสุดท้าย
– ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัย
– ฟอร์มขอขยายเวลา
– ยื่นขอเสนอโครงการ

– งานพัฒนาหลักสูตร

– แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

– งานบริการวิชาการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์ม – ระดับหลักสูตร
– แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
– ฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
– ปริญญาตรีเกณฑ์เพิ่มเติม
แบบฟอร์ม – ระดับคณะ
– แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-มคอ.7-ระดับคณะ
– แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพิ่มเติม-ระดับคณะ
ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2565
– จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565
– จำนวนนักศึกษาจบ ปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (แยกชั้นปี) ปีการศึกษา
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2565
– FTES ปีการศึกษา 2565
– ข้อมูลบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2565
ปีการศึกษา 2564

– จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

– จำนวนนักศึกษาทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (แยกชั้นเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564
– จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
– FTES ปีการศึกษา 2564
– ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
– FTES ปีการศึกษา2563
ไฟล์ระดับปริญญาตรี
– แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
– อัตราการคงอยู่ 2563
– อัตราผู้สำเร็จการศึกษา 2562
ไฟล์ระดับบัณฑิตศึกษา
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2561(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2562(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
– รายงานจำนวน น.ศ.ปัจจุบัน
คู่มือ

– คู่มือการเขียน-มคอ.7

– คู่มือการจัดระบบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2558
– คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)
รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

– หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
– หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
– หลักสูตรวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

โครงการปริญญานิพนธ์

1. คะแนนเข้าชั้นเรียน
2. คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา
3. คะแนนสอบโครงการฯ
4. เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. คะแนนส่วนของที่ปรึกษา
2. คะแนนการสอบป้องกัน
3. คะแนนส่วนผลงานสื่อ
4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์