ฝ่ายบริหารและวางแผน

– งานบุคลากร

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
– หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
– แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
– ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
– ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
– มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี

– งานงบประมาณและแผนงาน

แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 63-80 (ฉ.ย่อ) ปีงบประมาณ 2564
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) (กำหนดส่ง 12 ต.ค.60)
– นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 62
– คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
– หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรโครงการ 2562
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– หัวข้อร่าง TOR
– แบบ ปร.4-6
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2561
– การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น)
– เกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้_ปี_61
– นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– วิธีการงบประมาณเงินรายได้ 2561
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ และ TOR
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป

– งานพัสดุ

– พระราชบัญญัติ
– ระเบียบกระทรวงการคลัง
– กฎกระทรวง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

– งานวิจัยและประเมินผล

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พ.ศ.2559
– หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผลงานวิจัย
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 1
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 2
– ขออนุมัติเบิกงวดสุดท้าย
– ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัย
– ฟอร์มขอขยายเวลา
– ยื่นขอเสนอโครงการ

– งานทะเบียนและวัดผล

– แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย
– แบบฟอร์มรายงานผลเกรด

– งานสหกิจศึกษา

– ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
– สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)

– งานพัฒนาหลักสูตร

– แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

– งานบริการวิชาการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

– แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
– ฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
– ปริญญาตรีเกณฑ์เพิ่มเติม

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

โครงการปริญญานิพนธ์

1. คะแนนเข้าชั้นเรียน
2. คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา
3. คะแนนสอบโครงการฯ
4. เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. คะแนนส่วนของที่ปรึกษา
2. คะแนนการสอบป้องกัน
3. คะแนนส่วนผลงานสื่อ
4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์