เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568
- ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2567
- แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 67
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม 67
- แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 67
- แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ_67 (แนบพร้อมแบบ ง.7)
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PP_67)
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 (กำหนดส่ง 30 ต.ค. 66)
- คู่มือการจัดทำคำเสนอขอ
- หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
- แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 68
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 68
--แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 68
- แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_68
- ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ 68 ประกอบ ง.7
- แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
- แบบฟอร์มรายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
- แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
- เอกสารประกอบเสนอสิ่งก่อสร้าง ปร4-6
ปีงบประมาณ 2567
- นโยบายบริหารงบประมาณเงินรายได้ 2567
แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2567
- แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 67
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม 67
- แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 67
- แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ_67 (แนบพร้อมแบบ ง.7)
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PP_67)
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ 2567 (กำหนดส่งวันที่ 1 พ.ค. 66)
- แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2567 คณะ
- หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
- บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
- แบบฟอร์ม-ง.4-คำชี้แจงครุภัณฑ์
--แบบฟอร์มรายการประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
- แบบฟอร์ม-ง.5-คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
- แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
- แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
- แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566
- เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 2566
- เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566
- นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2566
- แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_3 โครงการทั่วไป
- แบบฟอร์มปี 2566 ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0
- แบบฟอร์มปี 2566 ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ (แนบพร้อมแบบ ง.7)
- แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565
- แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565
- แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
- แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
- แบบฟอร์ม TOR
- แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65
- แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65
- ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
- บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
- แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
- แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
- ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ