คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
เขียนใบคำร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้สอนทุกวิชาที่จะเรียน เซ็นในใบคำร้องเรียบร้อยแล้วส่งที่แผนกทะเบียนคณะของตนเอง มีค่าปรับล่าช้า ตามปฏิทินกำหนด
2ลงทะเบียนเรียนสูงสุดได้กี่หน่วยกิต?
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต แต่ถ้าการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต หรือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต้องขออนุมัติจากคณบดี แต่ทำได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้น
3คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีกี่หลักสูตร
คณะ ฯ มี 6 หลักสูตร สามารถเข้าไปชมได้ตามลิงค์ หลักสูตร ด้านนี้ได้เลยค่ะ https://www.mct.rmutt.ac.th/ปริญญาตรี/