ลงทะเบียนรับวัคซีน
09 พฤษภาคม 2021
ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง “ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล” จำนวน 1 ชุด
11 พฤษภาคม 2021
Show all

โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ

โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC จำนวน 8 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง (ทำแบบทดสอบ Pre – test และ Post – test (โดยคะแนนหลังการทดสอบจะต้องได้ค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดสอบ) หากนักศึกษามีค่าคะแนนสูง
450 คะแนน คณะฯ สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าสอบรับประกาศนีย์บัตรการวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตราฐานสากล

>>รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  >>รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้ากลุ่มไลน์อบรม TOELC63

  

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเข้าร่วมการอบรม

  1. นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “อบรม TOEIC 63”
  2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ/รุ่น/กำหนดการ วัน เวลาในการอบรมและรายละเอียดประชาสัมพันธ์
    ผ่านช่องทางเว็บไซด์คณะ/กลุ่มไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา/เพจเฟซบุ๊กคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

แบบทดสอบ Pre – test

กำหนดการ เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2564 (*เลือกวันตามความสะดวก) นักศึกษาทุกคนสามารถทำแบบทดสอบ Pretest ผ่าน

ระบบ Dlearn  RMUTT > คณะศิลปศาสตร์ > สาขาภาวิชาตะวันตก >
ดร.เบญจพร มีพร้อม > โครกการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ติว – TOEIC)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน > Enrolment Key : TOEICmct_ 2021

เวลาการทำแบบทดสอบ จำนวน 200 ข้อ/2 ชั่วโมง (แบ่งเป็น Listening Test จับเวลา 45 นาที จำนวน 100 ข้อ และ Reading Test 75 นาที จำนวน 100 ข้อ) 

ข้อแนะนำในการสอบ

เริ่ม Part 1 (Listening Test)  > กำหนดเวลา 45 นาที > กดปุ่ม Submit หรือกดส่งคำตอบ > กดปุ่ม Confirm the submission > เริ่ม Part 2 (Reading Test) > กำหนดเวลา 75 นาที > กดปุ่ม Submit หรือกดส่งคำตอบ > กดปุ่ม Confirm the submission

  หมายเหตุ

หากเกิดปัญหาเครื่องค้าง ไม่สามารถดำเนินการทำแบบทดสอบได้ ให้นักศึกษาเข้าระบบใหม่โดยใช้เครื่องเดิม (ระบบรองรับการเข้าระบบจำนวน 2 ครั้ง เท่านั้น) หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
( พี่ส้ม 081-353-3928 พี่แก้ว 064-083-9455 และพี่ใหม่ 092-691-9324)

 

Comments are closed.