เปิดเผยราคากลางงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05 มกราคม 2017
ประมวลภาพโครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
08 กุมภาพันธ์ 2017
Show all

ภาพกิจกรรมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

โครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น
(Agreement for student exchange program between Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand and Chiba University, Japan)

 ระหว่างวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.