02 เมษายน 2019

จากห้องเรียนสู่เวทีประกวด

รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ใช้วิธีการให้นักศึกษาโจทย์จากแหล่งส่งผลงานประกวดซึ่งเป็นแหล่งภายนอก […]