02 เมษายน 2019

การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล ได้นำเทคนิค การสวมหมวก comment เพื่อน ในรายวิช […]