12 เมษายน 2019

การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน

จากการดำเนินการสอนในห้องเรียน กับกลุ่มนักศึกษา ได้ ทดลองใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการส […]
02 เมษายน 2019

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

เนื่องด้วยปัญหาของการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันภายในห้องเรียนของของนักศึกษาสาขาการเทคโนโลยีพิมพ์ดิจิทัลและบ […]