งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

 • สื่อสังคมออนไลน์
 • บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
  • ห้องสมุดคณะฯ ให้บริการหนังสือตำราวิชาการ ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สืบค้นหนังสือที่นี่
  • ห้องสมุดคณะฯ เป็นแหล่งจัดเก็บรวบผลงานของนักศึกษา จากรายวิชาศึกษาเฉพาะทาง (ปริญญานิพนธ์) โดยจัดเก็บไว้ในห้องสมุด และฐานข้อมูลงานวิจัย
 • บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องสมุดคณะฯ จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ แก่นักศึกษา เพื่อการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์งานเอกสาร, ออกแบบงานกราฟิกและตัดต่อวีดิโอ เป็นต้น
 • บริการ Living Library
  • ห้องสมุดคณะฯ จัดเตรียมโทรทัศน์และเครื่องเล่น Blu-ray, DVD พร้อมหูฟังสำหรับรับชมภาพยนตร์ในห้องสมุด สืบค้นภาพยนตร์ที่นี่
 • บริการ MCT Makerspace
  • ห้องสมุดคณะฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหลัก CDIO เช่น คอมพิวเตอร์เพื่องานสร้างสรรค์สื่อ (Macintosh), เครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบ (3D printer) และอุปกรณ์สร้างสรรค์งานเสียง เป็นต้น
แหล่งสารสนเทศและเครื่องมือทางบรรณานุกรม