call for scholarship การบริจาคทุนให้กับนักศึกษา
19 มิถุนายน 2017
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2017
Show all

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ [PDF]

แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ [PDF] [DOCX]

Comments are closed.