กรณี นักศึกษาไม่เข้ารับปริญญาบัตร และอยากขอรับปริญญาบัตร
22 กุมภาพันธ์ 2022
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562
25 กุมภาพันธ์ 2022
Show all

RMUTT and HIU ICT Workshop 2021 

English class 

 

It was started on 18th November 2021 with online English class by Joel and Simon, the native English teachers from HIU. Thai and Japanese students were enjoyed this class and got the basic of English language which could be apply to the workshop program. 

Ice breaking 

 

 

Then, on 4th February 2022 the workshop was begun with Ice breaking program by Dr.Sanida, one of lecturer in iWDC program. Thai and Japanese students exchanged and got close together even though it was an online activity. They also exchange their culture and language. 


Workshop
  

There were 3 days of workshop: 14th, 16th, and 17th February 2022. Each project participated the workshop through online. Students were group to work with team. There were Thai and Japanese students combined in one team. Students exchanged ideas to build their work follow the theme “Thai and Japanese food” for 3 days. In this activity. There used many online platforms as Zoom, Miro, Spatial Chat to brainstorming and discussion. Also, Thai students joined onsite activities. 

 

Spatial Chat  

Onsite workshop 

Miro 

 

Zoom 

Presentation 

The last day of activity, 18th February, was presentation day. Each group of students presented the work they did during 3 days through zoom application. There are 7 groups of students presented in this day divided in to 2 groups of iCPC, 4 groups of iWDC, and one group of iSFC 

 

iCPC presentation 

iSFC presentation 

iWDC presentation 

Finally, each group took picture together through online. Moreover, all students, teachers, and staffs took picture together before the activity finished.  

 

Group photo of iCPC 

 

Group photo of iSFC 

Group photo of iWDC 

 

Group photo of all staffs and students 

 

 

Comments are closed.