ฐานข้อมูลผลงาน/คู่มือปฏิบัติงาน

– คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก