ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
29 พฤศจิกายน 2016
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความขุ่นมัว จำนวน 1 เครื่อง
07 ธันวาคม 2016
Show all

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด จำนวน 1 ชุด

mctlogo

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 920,000.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อครุภัณฑ์ “ครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด” จำนวน 1 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของ ครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 920,000.-     บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6  ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

ที่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1. ครุภัณฑ์ชุดทดสอบความต้านทานแรงกด  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1    เครื่องทดสอบการต้านแรงกดของวัสดุ 1 เครื่อง 914,200.- บาท 914,200.- บาท
1.2    เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบปรับความต่างศักย์ได้                 ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง 5,800.-  บาท 5,800.- บาท
(เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000.- บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท เซอร์ติฟาย แล็บ คอนซัลติ้ง จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายกานต์พิชชา  สุวรรณวัฒนเมธี    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

Comments are closed.