เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึก

ทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

รายละเอียดหลักสูตร

 
Image is not available
Play

นักถ่ายภาพ (Photographer)
นักถ่ายภาพยนตร์ (Cinematographer)
ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์(Editor)
ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ (Sound Recordist)
ผู้ปรับแต่งสีภาพยนตร์ (Colorist)
ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual effects Compositor)


Slider

ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษา

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ภาพการปฏิบัติงานการผลิตภาพถ่ายและภาพยนตร์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

อุปกรณ์การผลิตสื่อทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider