เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

 

สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึก

ทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

รายละเอียดหลักสูตร

[smartslider3 slider=13]

ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษา

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

ภาพการปฏิบัติงานการผลิตภาพถ่ายและภาพยนตร์

อุปกรณ์การผลิตสื่อทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์