เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05 กรกฎาคม 2017
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (งบลงทุน) กำหนดส่ง 4 ส.ค. 60
07 กรกฎาคม 2017
Show all

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตข้าราชการที่ไม่หมดอายุก่อนเดือนตุลาคม 2561 (Do not expire before October 2018) และส่งให้ฝ่ายวิชาการของคณะ
  2. ส่งใบสมัครได้ที่กองยุทศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  3. กำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โทร. 0 2549 4432

รายละเอียดเพิ่มเติม [PDF]

ดาวน์โหลดใบสมัคร [DOCX]

Comments are closed.