โครงการ “ป่อเต็กตึง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” (ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563)
16 ตุลาคม 2020
การแลกเปลี่ยนการบรรยายระหว่างมทร.ธัญบุรี กับ Utsunomiya University
22 ตุลาคม 2020
Show all

MOU signing Ceremony between RMUTT and Utsunomiya University.

MOU signing Ceremony between RMUTT and Utsunomiya University. 

 

On 12, Feb. 2020, Professor Miyoshi Ayama, the dean of the school, with Assoc. Prof. Tomoharu Ishikawa, visited RMUTT to sign on the MOU document. This agreement was signed between the Faculty of Mass Communication Technology and School of Engineering, Utsunomiya University by president of RMUTT, Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-art and Prof. Miyoshi Ayama, the dean of School of engineering, UU. It is expected that the MOU will accelerate the mutual exchange of researchers and students. 

 

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ Miyoshi Ayama คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ติดตาม รองศาสตราจารย์ Tomoharu Ishikawa ได้เดินทางมายังคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Utsunomiya ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ศาสตราจารย์ Miyoshi Ayama คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU การลงนามในครั้งนี้มีวัตุระสงค์เพื่อแลเปลี่ยนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และการทดลอง 

Comments are closed.