MCT Radio – Demo 2
01 มกราคม 2017
เปิดเผยราคากลางงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
05 มกราคม 2017
Show all

MCT Radio – Demo

ขณะนี้กำลังทดลองออกอากาศ เฉพาะภายใน มทร.ธัญบุรี
หากท่านต้องการรับฟัง จะต้องเชื่อมต่อ VPN ก่อน
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ VPN << คลิก >>

Comments are closed.