ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย 2562
23 เมษายน 2019
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
24 เมษายน 2019
Show all

MCT ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย 2562

  

              วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562
เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ และเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภายในงานได้มีพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี อดีตผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดงานและร่วมพิธี พร้อมทั้งกล่าวอวยพรแก่อาจารย์และบุคลากร

Comments are closed.