ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
18 ธันวาคม 2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย โครงการ “การพัฒนากล่องสาธิตการผสมแสงและความเปรียบต่างแบบไซมัลเทเนียส์”
26 ธันวาคม 2018
Show all

ภาพกิจกรรมโครงการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ 2561 ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรมโครงการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียนต้นแบบ (Smart Classroom) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ 2. เพื่อพัฒนาความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ 3. เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ ได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดในการจัดการความรู้ในเรื่องความหมายและหลักการจัดการความรู้ และ เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกทีม Facilitator ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย เพื่อเป็นต้นแบบความรู้ภายใต้ประเด็น ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการกระตุ้นความสนใจในการเรียน” ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ อาจารย์ตปากร พุธเกส อาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์เบญนภา ชาติเชื้อ และ อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูรและ ด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย” ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ดร.สุรชัย ขันแก้ว นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร

Comments are closed.