เทคนิคการสอนช่วยจำด้วยการใช้ทำนองเพลง
02 เมษายน 2019
การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส
02 เมษายน 2019
Show all

จากห้องเรียนสู่เวทีประกวด

รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ใช้วิธีการให้นักศึกษาโจทย์จากแหล่งส่งผลงานประกวดซึ่งเป็นแหล่งภายนอก เพื่อมาเป็นโจทย์ในการเรียน โดยมีผลพลอยได้คือได้สามารถนำสื่อส่งเข้าประกวด โดยอาจารย์จะเป็นผู้สอนในเทคนิควิธีต่างๆ ให้นักศึกษาสามารถสร้างสื่อที่มีคุณภาพและสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

ในการหาโจทย์จะมีทั้งที่นักศึกษาหาเองและอาจารย์แนะนำให้เข้าถึงเพจ http://contestwar.com/ ซึ่งก็จะมีหัวข้อต่างๆ ปรากฏให้เลือก ทั้งนี้ก็จะพิจารณาที่มีระยะเวลาการส่งงานอยู่ในช่วงนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเรียนการสอน และพิจารณาความเหมาะสมของงาน สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยบางงานอาจต้องมีการส่งงานฉบับร่าง เช่น Story board ให้พิจารณาก่อน

ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคนี้คือ ช่วงปี 1 เทอม 2 หรือ ปี 2 เทอม 1 เนื่องจากผ่านรายวิชาพื้นฐานมาแล้ว ทำให้ไปได้เร็ว และยังใช้วิธีการจับคู่กับเพื่อนที่พื้นฐานดีกับพื้นฐานที่ยังไม่ดี ให้ได้ช่วยกันเรียน

ในส่วนของผลการเรียน จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานส่งในห้องเรียน ตามโจทย์ ตามเงื่อนไขของเวลา แต่ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรางวัลที่ได้เป็นผลพลอยได้ สิ่งสำคัญคือ ให้นักศึกษาได้ไปพบกับโลกภายนอก ได้สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้รู้ถึงผู้ร่วมอาชีพจากต่างสถาบัน ว่าเขามีความสามารถอย่างไร เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมตัวเองในการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

สรุปเทคนิควิธี

  1. ให้นักศึกษาได้เข้าถึงโจทย์จริงนอกห้องเรียน โดยติดตามจากแหล่งส่งผลงานประกวด
  2. พิจารณาโจทย์ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทั้งช่วงเวลาส่งงาน ระดับความสามารถในการผลิตผลงาน ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ความสามารถของนักศึกษา และความสัมพันธ์กับช่วงเวลาเรียน
  3. สอนนักศึกษาให้ผลิตสื่อเพื่อส่งประกวดโดยอ้างอิงกับเนื้อหาในรายวิชา
  4. วัดผลการเรียนจากผลการเรียนไม่ใช่จากผลการส่งงประกวด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  1. แหล่งประกวดผลงาน
  2. ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา

Comments are closed.