ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
02 เมษายน 2019
เทคนิคการสอนช่วยจำด้วยการใช้ทำนองเพลง
02 เมษายน 2019
Show all

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

เนื่องด้วยปัญหาของการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันภายในห้องเรียนของของนักศึกษาสาขาการเทคโนโลยีพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ โดยมีทั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง มีในหลายๆวิชา จึงใช้วิธีการ ใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาใช้ โดยกลุ่มนักศึกษาที่ปรับใช้ คือนักศึกษากลุ่มปี 3 เนื่องจากเป็นรายวิชาการควบคุมคุณภาพการพิมพ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ จำเป็นต้องใช้ในการไปฝึกสหกิจ ในปี 4

เมื่อมีการทำกิจกรรมกลุ่ม พบปัญหาเรื่องความร่วมมือในการทำกิจกรรม ซึ่ง มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นในกลุ่มที่เป็นผู้ทำงาน บางคนไม่ทำ จึงใช้วิธีการเปิดเผยเกณฑ์ประเมินให้ทราบก่อนการทำกิจกรรม เพื่อให้รู้ว่า ต้องทำอย่างไร จึงจะได้หรือไม่ได้คะแนน โดยเป็นการประเมินคะแนนในส่วนทีมเวิร์ค ซึ่ง นักศึกษาจะรู้ว่า ถ้าต้องการได้คะแนนเท่าไร จะต้องแสดงบทบาทอย่างไร เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์นั้น

ทั้งนี้ได้มีการประเมินหลายครั้ง ครึ่งเทอมแรกประเมินไป 3 ครั้ง โดยในครั้งแรก ยังไม่มีการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ยังนั่งรอให้เพื่อนทำงานไปโดยไม่สนใจว่าจะทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวนั่งรอได้คะแนนด้วย แต่เมื่อผลคะแนนออกมา ในเกณฑ์ข้อที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกลุ่ม คะแนนหายไปจริงๆ เนื่องจากคะแนนประเมิน มาจากการประเมินของอาจารย์ และสมาชิกในกลุ่มช่วยกันประเมิน ซึ่งสามารถช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ในการร่วมทำกิจกรรมอย่างจริงจัง ในกิจกรรมครั้งต่อไป โดยพบว่า คะแนนของนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ข้อดีในการที่ให้นักศึกษาเห็นเกณฑ์ก่อน คือ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ว่า ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร ต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีไหน เพื่อให้ได้คะแนนตามที่คาดหวังไว้

สรุปเทคนิควิธี

  1. เปิดเผยเกณฑ์การให้คะแนนก่อนเรียน โดยมีทั้งเกณฑ์ที่อาจารย์จะให้ และเกณฑ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
  2. ให้สมาชิกในกลุ่มที่ร่วมปฏิบัติงานได้ร่วมประเมินคะแนน
  3. ประเมินหลายครั้ง และพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในการประเมินแต่ละครั้ง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  1. การเปิดเผยเกณฑ์

2. การให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมประเมิน

Comments are closed.