การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส
02 เมษายน 2019
การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน
12 เมษายน 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 4

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย ครั้งที่ 4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อเทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่  3 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ดร.สุรชัย ขันแก้ว นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 14 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 9 เรื่อง

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ร่วมประชุมที Facilitator เพื่อสรุปความรู้ไว้ทั้งหมด 6 หมวดหมู่โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่การเลือกแหล่งเผยแพร่ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การพิจารณาวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ ก้าวทีละขั้นสู่จุดสูงสุด และ ร่วมเครือข่ายนักวิจัย สมัครเว็บไซต์ Conference Alert หมวดหมู่เครือข่ายนักวิจัย  2 เรื่อง ประกอบด้วย สะสมเนื้องานลองให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ และ ร่วมงานวิจัยด้วยความสามารถที่มี หมวดหมู่การเขียนบทความ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษไม่ดีมีตัวช่วย และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์  หมวดหมู่อื่นๆ 2 เรื่อง ประกอบด้วย ภาพช่วยได้ท่าประกอบช่วยด้วย และ เมื่อแหล่งทุนสนใจเราก็จะวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู็กล่าวถึงเรื่องที่สอดคล้องกันเช่น ร่วมเครือข่ายนักวิจัย สมัครเว็บไซต์ Conference Alert โดย ผศ.รัตติกาล เจนจัด ได้ใช้เทคนิคที่สอดคล้องกับ เรื่องอัพเดทความรู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ซึ่ง ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ได้กล่าวไว้ในการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 เรื่องการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์อ โดยอาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร ได้ใช้เทคนิคการเขียนหมวดทั้ง 5 ของบทความวิจัย ซึ่งผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ได้เล่าเรื่องไว้ในการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1

หมวดหมู่ : การเลือกแหล่งเผยแพร่ 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
การพิจารณาวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ 1. ต้องมีการวางแผน ซึ่งจะพิจารณาตามกระบวนการเฉพาะ ของวารสารที่ต้องการส่งงานตีพิมพ์

2. จะต้องพิจารณา ฐานของวารสารวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการตรวจสอบฐาน สามรถตรวจสอบได้จาก Google โดยใช้คำค้น TCI (Thailand citation index) จะพบการจัดอันดับรายปีไว้

3. การวางโครงร่างเนื้อหา ควรใช้วิธีการอ่านบทความวิชาการหรือ Journal ที่ต้องการส่งงานตีพิมฑ์ ซึ่งสิ่งที่จะต้องศึกษาคือ รูปแบบการเขียน และบรรณาธิการ เพื่อปรับปรุงวิธีการเขียนของเราให้สอดคล้อง

1. การวางแผนตามกระบวนการเฉพาะของวารสาร

2. ฐานของวารสารวิชาการ

3. การวางโครงร่างเนื้อหา

ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, กระบวนการตีพิมพ์ของวารสาร, ฐานของวารสารวิชาการ, การตรวจสอบฐานของวารสาร, TCI
ก้าวทีละขั้นสู่จุดสูงสุด 1. เริ่มต้นด้วยการตีพิมพ์ภายในประเทศ แล้วค่อยๆ เรียนรู้ในแต่ละแบบไปเรื่อยๆ

2. หาโอกาสในเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพของตนเอง

3. สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อหาวิธีการ สถานที่ให้ดีขึ้น

1. การใฝ่เรียนรู้

2. เครือข่ายนักวิจัย

สุรชัย ขันแก้ว, การตีพิมพ์ผลงานวิจัย, เริ่มตีพิมพ์
ร่วมเครือข่ายนักวิจัย สมัครเว็บไซต์ Conference Alert 1. สร้างเครือข่ายภายนอก โดยการไป Conference ที่ต่างประเทศ

2. ศึกษา ติดตาม การจัดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ Conference Alert

3. สร้างเครือข่ายจากสถานศึกษาเดิม เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการเขียนขอทุนวิจัย

4. การส่งงานวิจัยตีพิมพ์ หากใช้ระยะเวลานานเกินไป ให้ใช้วิธีการ Conference

1. เครือข่ายนักวิจัย

2. เว็บไซต์ Conference Alert

3. การติดตามสถานะการณ์

รัตติกาล เจนจัด, เครือข่ายนักวิจัย, Conference Alert, การพัฒนางานวิจัย, สร้างพลังบวกด้วยการเดินทาง, Conference

หมวดหมู่ : เครือข่ายนักวิจัย 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สะสมเนื้องานลองให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ 1. สะสมเนื้องานเรื่อยๆ

2. เมื่อมีผลระหว่างการทดลองที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ ให้ไปนำเสนอ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์งาน

3. เมื่อได้ไอเดียใหม่ๆ ให้นำมาพัฒนางาน

4. การทดลองบางอย่าง อาจใช้วิธีจ้างห้องทดลองภายนอกทำให้

5. อ่าน Paper แบบคร่าวๆ เพื่อค้นหาแนวคิด และเทคนิคใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางวิจัย แล้วลองนำมาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ทดลอง

6. ติดต่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาเป็นผู้ร่วมวิจัยเพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนองานวิจัย

7. สะสมเนื้องานไว้ก่อน เมื่อถึงปีงบประมาณ ให้เขียนขอทุนวิจัย จากงานที่ได้ทำไว้แล้ว

1. การสะสมเนื้องาน

2. ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์งาน

3. อ่าน Paper

4. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น

สุรชัย ขันแก้ว, จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ, การสะสมเนื้องาน, Conference, การทดลองเชิงวิจัย, ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน, การพัฒนางานวิจัย, อ่าน Paper, ติดต่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาเป็นผู้ร่วมวิจัย, ขอทุนวิจัยย้อนหลัง
ร่วมงานวิจัยด้วยความสามารถที่มี มีส่วนร่วมในงานวิจัยในด้านที่มีความถนัด ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ชิรพงษ์ ญานุชิตร, การเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานวิจับ

หมวดหมู่ : การเขียนบทความ 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 1. ศึกษาการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ มีกี่ประเภทอะไรบ้าง

1.1 หากเลือกตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ต้องมีข้อมูลในเรื่องนั้นมากพอที่จะสามารถเขียนเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ได้ หรือนำข้อมูลมากลั่นกรองวิเคราะห์ในหัวข้อที่เราสนใจ ซึ่งไม่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราก็สามารถเขียนได้

1.2 หากเลือกตีพิมพ์บทความวิจัย คือต้องมีผลงานวิจัย เราจึงจะสามารถเขียนรายงานวิจัยออกมาได้

2 การเขียนบทความวิชาการจะต้องเขียนให้เป็นเนื้อหาของเราโดยมีบทความอื่นๆ คอยสนับสนุน ภาษาต้องเป็นภาษาเราต้องศึกษาเรื่องนั้นมากพอสมควร

1. การมีที่ปรึกษาที่ดี

2. การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และคนอื่นๆ

3. การมีเครือข่ายจากสถานศึกษาที่สำเร็จมา

4. การเตรียมตัวที่ดี

กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร, เครือข่ายนักวิจัย, การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษไม่ดีมีตัวช่วย ควรมีการตรวจภาษาที่ใช้ในการเขียน ซึ่งสามารถใช้ คลินิควิจัย ของมหาวิทยาลัย แต่หากจำเป็นเร่งด่วน อาจใช้วิธีการจ้างหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการ จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ, ตีพิมพ์ต่างประเทศ ,สำนักพิมพ์Wiley , การเผยแพร่งานวิจัยต่างประเทศ

หมวดหมู่ : อื่นๆ 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ภาพช่วยได้ท่าประกอบช่วยด้วย 1. สร้างแรงจูงใจจากการเดินทางท่องเที่ยว

2. เตรียมเนื้อหาที่มีภาพประกอบให้เข้าใจ

3. นำเสนอด้วยท่าทางและภาษามือประกอบ

1. เครือข่ายนักวิจัย

2. การเตรียมเนื้อหา

3. ออกแบบภาพประกอบ

4. ภาษามือ

สุชาดา คันธารส, Conference, ACA, เที่ยวเชียงใหม่, การออกแบบ Logo, เน้นภาพประกอบ, เตรียมเนื้อหาให้ดีที่สุด, ใช้ท่าประกอบการนำเสนอ, การพัฒนางานวิจัย, เครือข่ายนักวิจัย
เมื่อแหล่งทุนสนใจเราก็จะวิจัย 1. ศึกษาประเด็นที่กลุ่มทุนวิจัยให้ความสำคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2. เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ยังไม่มีใครทำ

การรู้จักความสนใจของแหล่งทุน นวพรรษ การะเกตุ, วช., ศึกษาประเด็นที่กลุ่มทุนวิจัยให้ความสำคัญ

 

Comments are closed.