ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์(ร่าง) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 2 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2019
สถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2561
14 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย ครั้งที่ 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเทคนิคการเผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ดร.สุรชัย ขันแก้ว นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 14 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 10 เรื่อง

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ร่วมประชุมที Facilitator เพื่อสรุปความรู้ไว้ทั้งหมด 6 หมวดหมู่โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่การเผยแพร่ระหว่างวิจัย 1 เรื่อง ประกอบด้วย แบ่งส่วนงานวิจัยให้ตีพิมพ์ได้หลายบทความ หมวดหมู่การเลือกแหล่งเผยแพร่ 1 เรื่อง ประกอบด้วย สนโปรไหนไปส่องโปรนั้น หมวดหมู่เครือข่ายนักวิจัย 4 เรื่อง ประกอบด้วย เครือข่ายนักวิจัยใกล้ชิดพี่เลี้ยง ทำที่ถนัดเข้าสังกัดเครือข่าย การนำวิจัยไปเผยแพร่ และอัพเดทความรู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ หมวดหมู่ทางเลือกสร้างผลงาน 3 เรื่องประกอบด้วย ข้อควรระวังต่อการตีพิมพ์แบบสำรวจวรรณกรรม Literature review ใหม่ ใหญ่ ยาก ลึก และ ต่อยอดงานวิจัยนักศึกษา หมวดหมู่อื่นๆ 1 เรื่อง ประกอบด้วย นำเสนอครั้งแรกในรูปแบบโปสเตอร์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู็กล่าวถึงเรื่องที่สอดคล้องกันเช่น เรื่องเครือข่ายนักวิจัยใกล้ชิดพี่เลี้ยง โดยอาจารย์จารุณี เจริญรส ซึ่งได้ใช้แนวทางการสร้างเครือข่ายนักวิจัยแบบเดียวกันกับ อาจารย์กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี ที่ได้เล่าเรื่องไว้ในการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 เรื่องข้อควรระวังต่อการตีพิมพ์แบบสำรวจวรรณกรรม Literature review โดย ดร.สุรชัย ขันแก้ว ได้เสริมแนวทางการพิจารณาเรื่อง  Literature review ซึ่ง สอดคล้องกับเรื่องไม่มีงานวิจัยก็สามารถตีพิมพ์ได้ โดย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ที่ได้เล่าเรื่องไว้ในการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอครั้งแรกในรูปแบบโปสเตอร์ โดยอาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร ได้นำการเขียนหมวดทั้ง 5 ของบทความวิจัย ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ : การเผยแพร่ระหว่างวิจัย 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
แบ่งส่วนงานวิจัยให้ตีพิมพ์ได้หลายบทความ งานวิจัย 1 ชิ้น ไม่จำเป็นต้องจบแล้วถึงเขียน อาจแบ่งเป็นพาร์ท เช่น งานวิจัยถ้าเรามี 3 เฟส เขียนเฟส 1 ไปแล้วก็ไปอ้างอิงที่มาของบทความว่ามาจากโครงงานใด การแบ่งงานวิจัยออกเป็นส่วนย่อย ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, วิจัยไม่จบก็ตีพิมพ์ได้, การแบ่งเฟสงานวิจัย, งานวิจัยหลายบทความ, ฆ่าควายขายยันขน

หมวดหมู่ : การเลือกแหล่งเผยแพร่ 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สนโปรไหนไปส่องโปรนั้น 1. ศึกษาแนวทางวิจัยจาก Professor ที่สนใจจะไปเรียนต่อ

2. พิจารณาในส่วนที่ตรงกับแนวทางที่เราสนใจ

ความสนใจในการลาศึกษาต่อ วรรณชนก สุนทร, Professor, แนวทางในการเขียนบทความ

หมวดหมู่ : เครือข่ายนักวิจัย 4 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
เครือข่ายนักวิจัยใกล้ชิดพี่เลี้ยง 1. เข้าร่วมเครือข่ายในสาขาวิชา

2. ศึกษาแนวคิดแล้วใช้วิธีครูพักลักจำ

3. เริ่มเขียนงานวิจัยในเรื่องที่ถนัด โดยปรึกษาเครือข่าย และใช้วิธีแบบระบบพี่เลี้ยง

4. ปรับมุมมอง ประเด็นเพื่อสร้างโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยเพิ่ม จากงานวิจัยเดิม

1. เครือข่าย

2. ระบบพี่เลี้ยง

3. การปรับเปลี่ยนประเด็น

จารุณี เจริญรส, เครือข่ายนักวิจัย, การพัฒนางานวิจัย, ACA, Conference
ทำที่ถนัดเข้าสังกัดเครือข่าย 1. เริ่มทำวิจัยในงานที่ถนัด

2. เข้าร่วมเครือข่าย โดยใช้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสในการเชข้าร่วมเครือข่าย

3. ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน

1. ทำวิจัยในงานที่ถนัด

2. การเข้าร่วมเครือข่าย

3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

พลอย ศรีสุโร, วิจัยในรายวิชา, Conference, เครือข่ายนักวิจัย, ทำวิจัยในงานที่ถนัด, เพื่อนช่วยเพื่อน
การนำวิจัยไปเผยแพร่ 1. มีเครือข่ายกับเพื่อนๆ

2. รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จากการส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์ เพื่อมาพัฒนางาน

 

 

1. เครือข่ายนักวิจัย

2. การยอมรับฟังข้อบกพร่องของงาน

สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ, การพัฒนางานวิจัย, เครือข่ายนักวิจัย, การยอมรับฟังข้อบกพร่อง
อัพเดทความรู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1. ควรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่ออัพเดทความรู้ และเปิดโอกาสให้ตนเองเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายให้ตนเอง 1. การใช้โครงข่าย

2. การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ

ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ, เครือข่ายนักวิจัย, ปัจจัยผลลัพธ์ด้านการวิจัย, necessary factor, efficiency factor

หมวดหมู่ : ทางเลือกสร้างผลงาน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ข้อควรระวังต่อการตีพิมพ์แบบสำรวจวรรณกรรม Literature review การรีวิวผลงานคนอื่นในแบบฉบับของเราต้องมีความเข้าใจงานอย่างถ่องแท้ ความละเอียดรอบคอบ สุรชัย ขันแก้ว, Literature review
ใหม่ ใหญ่ ยาก ลึก 1. การดูเทรนด์ ของงานต่าง ๆ มองจากหัวข้อใหญ่ แล้วคิดงานวิจัยออกมาเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ควรเป็นหัวข้อที่ ใหญ่ ยาก และลึก

2. จับเครื่องมือมาใช้ในการเรียนการสอน โดยไม่ต้องใช้เวลาในการวิจัยเพิ่ม

3. หากการทำวิจัยนั้นมีเครือข่ายการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียน ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปด้วย

4. หากต้องการเขียนลงวารสารใด ควรมีการอ้างอิงวารสารนั้นๆไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนใจ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ในวารสารนั้นได้

1. การดูเทรนด์ของงานต่าง ๆ

2. การมองจากหัวข้อใหญ่

3. การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

4. การอ้างอิงวารสาร

5. การมีเครือข่ายจากสถานศึกษาเดิม

กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, ใหม่ ใหญ่ ยาก ลึก, การกำหนดวัตถุประสงค์, การแบ่งเฟสงานวิจัย, เครือข่ายนักวิจัย
ต่อยอดงานวิจัยนักศึกษา 1. พิจารณาผลงานที่สามารถนำเสนอได้

2. นำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติก่อน

ความเข้าใจในงานของนักศึกษาและการควบคุมมาตรฐาน สุรชัย ขันแก้ว, ต่อยอดงานวิจัยนักศึกษา

หมวดหมู่ : อื่นๆ 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
นำเสนอครั้งแรกในรูปแบบโปสเตอร์ 1. การเข้าร่วมเครือข่ายนักวิจัย

2. เลือกนำเสนอแบบโปสเตอร์

3. อยู่ประจำโปสเตอร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย

1. การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และคนอื่นๆ

2. การมีเครือข่ายจากสถานศึกษาที่สำเร็จมา

3. การเตรียมตัวที่ดี

กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร, เครือข่ายนักวิจัย, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 

Comments are closed.