MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
15 มีนาคม 2019
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานสหกิจต่างประเทศ ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
26 มีนาคม 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 4 ภายใต้ประเด็น เทคนิคการกระตุ้นความสนใจในการเรียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ อาจารย์ตปากร พุธเกส อาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์เบญนภา ชาติเชื้อ และ อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยอาจารย์ตปากร พุธเกส ได้กล่าวเปิดกิจกรรมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องภายใต้ประเด็นที่กำหนด โดย มีการจัดหมวดหมู่ไว้ 5 หมวดกล่าวคือ การควบคุมห้องเรียน การจัดการสอน กิจกรรมการสอน ผู้สอน และ สื่อการสอน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการใช้ความรู้ และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการเล่าประสบการณ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 12 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 8 เรื่อง โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ  หมวดหมู่การควบคุมห้องเรียน 1 เรื่อง ประกอบด้วย วัดผลท้ายคาบทุกครั้งสร้างพลังให้ต้องเรียน หมวดหมู่การจัดการสอน 1 เรื่อง ประกอบด้วย ของดีต้องออกสื่อ หมวดหมู่กิจกรรมการสอน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ประเมินเพื่อนสอน การประยุกต์ใช้ Flip Classroom กับการผสมผสานการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการเลียนแบบให้รู้จริง หมวดหมู่ผู้สอน 3 เรื่อง ประกอบด้วย สร้างแรงจูงใจจากงานจริง เข้าคลุกวงในให้ใจถึงกัน สร้างสมดุลสร้างความสุข ส่วนหมวดหมู่สื่อการสอนไม่มีการแลกเปลี่ยน

  จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 พบว่ามีการนำวิธีการเทคนิควิธีจากการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 และ 2 มาใช้ในเรื่อง ต่าง ๆ กล่าวคือ เรื่องการเลียนแบบให้รู้จริง โดยอาจารย์กิตติพร ชูเกียรติ ได้นำวิธีการเพื่อนสอนเพื่อน ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผาไปประยุกต์ใช้  เรื่องประเมินเพื่อนสอน โดยอาจารย์อนุสรณ์ สาครดี ได้นำเทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อนซึ่งเล่าเรื่องไว้โดย ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ เป็นต้น

หมวดหมู่ : การควบคุมห้องเรียน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
วัดผลท้ายคาบทุกครั้งสร้างพลังให้ต้องเรียน 1. ท้ายคาบเรียน ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพื่อวัดผลความรู้รายบุคคล

2. ถ้านักศึกษาคนไหนได้คะแนน้อย หรือตอบคำถาม หรือปฏิบัติการตามโจทย์ไม่ได้ ให้มาก่อนเวลาในสัปดาห์ถัดไป เพื่อสอนซ่อมเสริมให้

3. กำหนดเป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน เพื่อให้เห็นความสำคัญ

1. แบบทดสอบที่สามารถวัดผลความรู้

2. ความทุ่มเท สละเวลา

วิษณุพร อรุณลักษณ์, การสอนโดยใช้ใบงาน, ประเมินผลการเรียนรู้, วิษณุพร อรุณลักษณ์, สมาธิสั้น, เล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน

 

หมวดหมู่ : การจัดการสอน 1 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ของดีต้องออกสื่อ 1. นำผลงานนักศึกษาออกสื่อสารธารณะ

2. ให้คะแนนตามผลการติดตาม

1. ช่องทางการเผยแพร่สื่อ ตปากร พุธเกส, การแข่งขันผลงาน, วิชาวิชาตัดต่อภาพนิ่ง, เสียคะแนนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้

 

หมวดหมู่ : กิจกรรมการสอน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ประเมินเพื่อนสอน 1. ให้นักศึกษาสอนเพื่อนแล้วให้เพื่อนประเมินคะแนน โดยให้ประเมินทุกๆ 20 นาที

2. ในสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการทดสอบวัดความรู้

1. การให้หัวข้อที่เหมาะต่อการสอนเพื่อน

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมห้องเรียน

อนุสรณ์ สาครดี, การควบคุมห้องเรียน, เพื่อนสอนเพื่อน
การประยุกต์ใช้ Flip Classroom กับการผสมผสานการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1. กำหนดโจทย์ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. ให้นำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อแบ่งปันหน้าชั้นเรียน

3. อาจารย์ผู้สอนคอยควบคุมความคิดไม่ให้ฟุ้งเกินไป

1. การใช้เทคนิค Flip Classroom

2. การกำหนดโจทย์ที่เหมาะสม

กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง, Collaborative Learning, Flip Classroom, ฟลิปคลาสรูม, อภิปรายในชั้นเรียน
การเลียนแบบให้รู้จริง 1. ตั้งโจทย์ไปให้เด็กเรียนรู้ ให้เด็กฟัง ฟังก่อน แล้วไปศึกษาข้อมูล แล้วไปเรียนรู้ เลียนแบบ ใช้เทคนิคเพื่อนต่อเพื่อน ให้เพื่อนมาสอนกัน

2. ให้พรีเซนต์หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนเข้าใจ โดยให้อีกคนเป็นคนอยู่หน้าจอคอม อีก2-3 คน กระจายไปดูตามโต๊ะต่างๆ

3. อาทิตย์ถัดไปก็จะมีการเตรียมการใช้วิธีการจับฉลากหัวข้อ โดยใช้แอพในการจับฉลากให้เวลาในการปฏิบัติประมาณ 3 ชั่วโมง

1.  การตั้งโจทย์ให้เด็กเรียนรู้

2.  การทำงานเป็นทีม

กิตติพร ชูเกียรติ, การทำงานเป็นทีม, รู้จริง, เพื่อนสอนเพื่อน, เลียนแบบ

 

หมวดหมู่ : ผู้สอน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สร้างแรงจูงใจจากงานจริง 1. เข้าร่วมอบรมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน

2. นำเสนอข้อมูลแบบทันทีทันใดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกร่วม

3. กล่าวสรุปผลการเข้าร่วมอบรมและความรู้ที่ได้เมื่อกลับมาสอนในสัปดาห์ต่อไป

เครือข่ายจากนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในสายงาน ชิรพงษ์ ญานุชิตร, การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย, อบรมภายนอก, สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
เข้าคลุกวงในให้ใจถึงกัน ระหว่างรอนักศึกษา ให้ทำตัวให้กลมกลืนกับนักศึกษาเพื่อร่วมกิจจกรรมที่นักศึกษากำลังสนใจ เพื่อสร้างความเป็นกันเองกับนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา กมล สังข์ทอง, กลมกลืนกับนักศึกษา, การมีส่วนร่วม, การสังเกตพฤติกรรม, ความกลมกลืน, เกมส์, เล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน
สร้างสมดุลสร้างความสุข 1. ต้องหากิจกรรมเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ระหว่างอาจารย์กับเด็ก ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป

2. สอนทฤษฎีแต่ปรับให้เน้นสาระ มีการใช้เวลาน้อยลง และให้การปฏิบัติมีความชำนาญมากขึ้น

3. การสอนทฤษฎีเราควรมีการสอดแทรกประสบการณ์โดยยกเป็นกรณีตัวอย่างแล้วนำมาเล่าให้เด็กฟัง และมาอภิปรายกันในชั้นเรียน

1. กิจกรรมเพื่อให้เกิดความบาลานซ์

2. ความชำนาญในงาน

3. การสอดแทรกประสบการณ์

ยุวยง อนุมานราชธน, การสอดแทรกประสบการณ์, ความชำนาญในงาน, ความบาลานซ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

 

Comments are closed.