ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
20 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
25 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภายใต้ประเด็น เทคนิคการกระตุ้นความสนใจในการเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติวิทยากรภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note Taker ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ อาจารย์ตปากร พุธเกส อาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์เบญนภา ชาติเชื้อ และ อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยอาจารย์ตปากร พุธเกส ได้กล่าวเปิดกิจกรรมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องภายใต้ประเด็นที่กำหนด โดย มีการจัดหมวดหมู่ไว้ 5 หมวดกล่าวคือ การควบคุมห้องเรียน การจัดการสอน กิจกรรมการสอน ผู้สอน และ สื่อการสอน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการติดตามผลการใช้ความรู้ และประเด็นต่างๆ ที่ต้องการเล่าประสบการณ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน 11 ท่าน ซึ่งการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มีเรื่องเล่าทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยสามารถจำแนกได้ตามหมวดคือ หมวดหมู่การควบคุมห้องเรียน 7 เรื่อง ประกอบด้วย ไม้ผลัดต่างสี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จ การใช้ ClassDojo ช่วยควบคุมห้องเรียน ว้าบแล้ว…. เพื่อนกรูไปแล้ว ตอบไม่ได้ให้เป็นศิลปิน แต่งกายไม่ดีมีคะแนนให้เพื่อน และสอบนะ หมวดหมู่การจัดการสอน 2 เรื่อง ประกอบด้วย Five Minute Test และแสดงผลงานให้เห็นกันไปเลย หมวดหมู่กิจกรรมการสอน 3 เรื่อง ประกอบด้วย สอนด้วยการเล่าเรื่อง ใช้ชื่อนักศึกษาเป็นตัวดำเนินเรื่อง หมวกสีสดใส และกลุ่มสีสดใส หมวดหมู่สื่อการสอน 2 เรื่อง ยกตัวอย่างร่วมสมัยให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน และสอนตัวเองทุกสัปดาห์ ในส่วนหมวดหมู่ผู้สอนไม่มีการแลกเปลี่ยน

จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 พบว่ามีการนำวิธีการเทคนิควิธีจากการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 1 และ 2 มาใช้ในเรื่อง ต่างๆ กล่าวคือ เรื่องไม้ผลัดต่างสี โดยอาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร ได้ประยุกต์วิธีการใช้ไม้ผลัด ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา เรื่องการใช้ ClassDojo ช่วยควบคุมห้องเรียน โดยอาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย ได้ประยุกต์แนวคิดเรื่องการประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอนซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร เรื่องตอบไม่ได้ให้เป็นศิลปิน โดยอาจารย์กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี ได้ประยุกต์วิธีการทวนซ้ำ ซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา เรื่องแต่งกายไม่ดีมีคะแนนให้เพื่อน โดยอาจารย์ตปากร พุธเกส ได้นำวิธีการซึ่งเล่าเรื่องไว้โดยอาจารย์กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย เป็นต้น

หมวดหมู่ : การควบคุมห้องเรียน 7 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ไม้ผลัดต่างสี 1. ควบคุมห้องเรียนโดยใช้ไม้ผลัดต่างสี

2. จดจำชื่อนักศึกษาที่หยิบไม้ผลัดไป

1. ไม้ผลัดต่างสี

2. การจดจำชื่อนักศึกษา

ชิรพงษ์ ญานุชิตร, สุวัฒน์ พื้นผา, ไม้ผลัด, การเรียกชื่อระหว่างเรียน, การจดจำชื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่ความสำเร็จ 1. ให้มีช่วงเวลาของการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการสอน

2. เมื่อนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอบให้เพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

3. หากใครตอบได้ดี ให้ยกย่องเพื่อน อาจด้วยวิธีการปรบมือ

1. การจัดสรรเวลาในระหว่างการสอน

2. การไปอบรมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล

กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, Discussion, Finland Model, Smart Teacher
การใช้ ClassDojo ช่วยควบคุมห้องเรียน การใช้ ClassDojo เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในการเข้าเรียน และสร้างพลังทางบวกส่งเสริมการเรียน 1. การใช้ ClassDojo

2. นักศึกษามีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ เช่น การมีน้ำใจ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา เป็นต้น และนักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้

กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, ชิรพงษ์ ญานุชิตร, ClassDojo, Digital badges, Virtual Classroom, การควบคุมห้องเรียน, การส่งงานของนักศึกษา, การเชคชื่อเข้าชั้นเรียน, ห้องเรียนเสมือน
ว้าบแล้ว…. เพื่อนกรูไปแล้ว 1. การใช้ ClassDojo ในการช่วยควบคุมห้องเรียน

2. ใช้ภาษาที่เข้าถึงกลุ่มวัยของนักศึกษา

1. ระบบ ClassDojo

2. การให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา

เบญนภา ชาติเชื้อ, กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, ClassDojo, การเชคชื่อเข้าชั้นเรียน, ความเป็นกันเองกับนักศึกษา
ตอบไม่ได้ให้เป็นศิลปิน 1. สอนไปประมาณ 10 สไลด์ แล้วสุ่มแบบเจาะจง จากคนข้างหลังมาข้างหน้า คนที่อธิบายไม่ได้ก็จะถูกทำโทษ โดยการให้เป็นนักร้อง หรือแดนเซอร์

2. ในระหว่างการสอนจะควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยการให้ขออนุญาติถ้าจำเป็น และหากใครฝ่าฝืน จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินห้อง 100 บาท

1. การเตรียมเนื้อหาการสอน และสไลด์ที่เหมาะสม

2. การควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน

กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี, สุวัฒน์ พื้นผา, ควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน, มินิคอนเสิร์ต
แต่งกายไม่ดีมีคะแนนให้เพื่อน แจ้งข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายหากใครแต่งกายไม่เรียบร้อยมาเรียน จะถูกหักคะแนนไปให้เพื่อนในห้องเรียนในสัปดาห์ถัดไป การตั้งมั่นในกฏที่กำหนดขึ้น ตปากร พุธเกส, กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย, กติกาในห้องเรียน, การแต่งกาย
สอบนะ 1. แจ้งนักศึกษาว่าจะมีการทดสอบ และในการสอนจะไม่มีการแจกเอกสาร

2. ในระหว่างการสอนมีการให้ทำกรณีตัวอย่างหลายๆกรณี

3. ทดสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง

การตั้งมั่นในกฏที่กำหนดขึ้น กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร, วิชาตัดต่อทางวิทยุโทรทัศน์, สหกิจ, Adobe Premiere

 

หมวดหมู่ : การจัดการสอน 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
Five Minute Test 1. แบ่งเนื้อหาการสนอออกเป็นส่วนย่อย สอนไม่เกินหัวข้อละ 15 นาที

2. ทำแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form ช่วยเก็บรวบรวมประมวลผลคะแนนและลดภาระการตรวจ

3. ท้ายแบบทดสอบ ให้ยืนยันคำตอบและเปิดให้มีช่องทางคำถามปลายเปิดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น

4. แสดงผลคะแนนหน้าชั้นเรียนเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ตั้งใจเรียนในหัวข้อต่อไป

1. การใช้ Google Form

2. การใช้ QR Code

3. โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ของนักศึกษา

4. การออกคำถามหลายตัวเลือก

ชิรพงษ์ ญานุชิตร, วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อย, Google Form, การทดสอบระหว่างเรียน, QR Code, เปิดโอกาศในเล่นในเวลาเรียน, 5 minute test
แสดงผลงานให้เห็นกันไปเลย 1. ให้นักศึกษาปริ้นท์ผลงานนำมาแปะไว้

2. ให้นักศึกษานำเสนองานก่อนการ Comment

3. ให้ช่วยกัน Comment และให้คะแนน

4. พิจารณาผลคะแนนนที่ได้จากเพื่อน และจากอาจารย์

1. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น วิภูษิต เพียรการค้า, วิชากราฟิก, ออกแบบโลโก้, ออกแบบตัวละคร, การเปรียบเทียบผลงาน, ให้กำลังใจ, แอคทีฟตัวเอง, การสร้างแรงกระตุ้น

 

หมวดหมู่ : กิจกรรมการสอน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สอนด้วยการเล่าเรื่อง ใช้ชื่อนักศึกษาเป็นตัวดำเนินเรื่อง การยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน โดยนำชื่อนักศึกษามาเป็นตัวละคร การจดจำชื่อนักศึกษา กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, การจำชื่อนักศึกษา, การเล่าเรื่องด้วยชื่อนักศึกษา, การจดจำชื่อเล่น, การใช้บทบาทสมมุติ
หมวกสีสดใส 1. จัดกลุ่ม 6 คนให้นักศึกษาสมมุติบทบาทเป็นผู้วิจารณ์ผลงานใน 6 บทบาทตามสีหมวก

2. วนให้ครบทุกกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนด

3. นำข้อเสนอแนะที่ได้ทั้งหมด กลับไปให้เจ้าของผลงานพิจารณา

4. อาจารย์รวบรวมและพิจารณาคะแนนอีกครั้งตามความเหมาะสม

1. การใช้เทคนิคสวมหมวก 6 สี

2. การเข้าร่วมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล

3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

4. การบริหารจัดการเวลาในการสอน

นัจภัค มีอุสาห์, Smart Teacher, การสวมหมวก comment เพื่อน, ฟินแลนด์โมเดล, วิชาการเขียนบท, สวมหมวก 6 สี
กลุ่มสีสดใส 1. อาจารย์ผู้สอน เตรียมเนื้อหาเรื่องสีและบทบาทหน้าที่ประจำกลุ่ม แล้วให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจร่วมกัน

2. ให้นักศึกษาจับฉลากเพื่อกำหนดสีประจำกลุ่ม

3. ทำการ Comment งานเพื่อน แล้วส่งต่อกันให้ครบทุกกลุ่ม

1. การทำงานเป็นทีม

2. การเตรียมข้อมูลความหมายของสี

3. การไม่ทำกิจกรรมซ้ำแบบเดิม

กมลทิพย์  ต่อทรัพย์สินชัย, การทำงานเป็นทีม, สวมหมวก 6 สี

หมวดหมู่ : สื่อการสอน 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ยกตัวอย่างร่วมสมัยให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ในระหว่างการเรียนการสอน จะยกกรณีตัวอย่างที่อยู่ใสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นสื่อร่วมสมัย โดยคัดเลือกเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์ นำเสนอข้อคิดเห็น ข้อดีข้อเสียของสื่อรูปแบบนี้ การเข้าถึงรูปแบบในการรับชมสื่อของผู้เรียน กนก จินดา, Netflix, ร่วมสมัย, สื่อร่วมสมัย, โฆษณา
สอนตัวเองทุกสัปดาห์ ให้นักศึกษาได้ทำคลิปวีดีโอสอนการใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/เนื้อหาที่สอนในห้องเรียน โดยให้ทำทุกสัปดาห์ การใช้โปรแกรมสำหรับการตัดต่อ ตปากร พุธเกส, การใช้โปรแกรม premiere, After Effect, ให้นักศึกษาทำสื่อการสอนเอง

 

ประมวลภาพกิจกรรม

Comments are closed.