วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
09 มกราคม 2019
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 1
16 มกราคม 2019
Show all

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อเทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติวิทยากรภายนอกจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม จำนวน 5 ท่าน ในการควบคุมการดำเนินกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 42 ท่าน จากทุกหลักสูตร ซึ่งใช้เวลาในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงภายใต้ประเด็นที่กำหนด โดยให้เวลาท่านละไม่เกิน 5 นาที และเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จึงได้มีการจัดกลุ่มไม่เกิน 10 คน จำนวน 4 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ประจำคณะทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Note taker ประจำกลุ่ม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร นางสาวเบญนภา ชาติเชื้อ นางสาววรรณชนก สุนทร และ นายกานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี

ทั้งนี้ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดหมวดหมู่ความรู้ออกเป็น 5 หมวดคือ 1. หมวดหมู่การควบคุมห้องเรียน มีเรื่องเล่า 2 เรื่อง ประกอบด้วย เทคนิคการใช้ไม้ผลัด และเทคนิคการใช้ Flight Mode  2. หมวดหมู่การจัดการสอน มีเรื่องเล่า 3 เรื่อง ประกอบด้วย เทคนิคการนำผู้เรียนเป็นจุดเชื่อมโยง เทคนิคการยกตัวอย่างสถานการณ์ และเทคนิคการสอบท้ายชั่วโมง 3. หมวดหมู่กิจกรรมการสอน มีเรื่องเล่า 4 เรื่อง ประกอบด้วย เทคนิคการถาม-ตอบ เทคนิคการใช้เกม เทคนิคการถกแถลง (Discussion) และเทคนิคหมวกหลากสี 4. หมวดหมู่ผู้สอน มีเรื่องเล่า 2 เรื่อง ประกอบด้วย เทคนิคการใช้มุกตามสถานการณ์ และการเชิญอาจารย์พิเศษ 5. หมวดหมู่สื่อการสอน มีเรื่องเล่า 4 เรื่อง ประกอบด้วย เทคนิคการใช้สื่อหลากหลาย เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานจริง เทคนิค Hands-on และเทคนิคการใช้ภาพตลกระหว่างบทเรียน 

ทั้งนี้ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดหมวดหมู่ความรู้ออกเป็น 4 หมวดคือ เทคนิควิธีด้านการจัดการสอน เทคนิควิธีด้านผู้สอน เทคนิควิธีด้านสื่อการสอน และเทคนิควิธีด้านกิจกรรมการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมวดหมู่ : การควบคุมห้องเรียน 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ไม้ผลัด ใช้ไม้ผลัด 3 ไม้ในการผลัดกันออกไปทำธุระส่วนตัว โดยคนใหม่จะออกไปได้ จะต้องให้คนเก่ากลับเข้ามาก่อน ทำให้เพื่อนที่ไปก่อน ไม่ไปนานจนเกินไป และทำให้การลุกออกจากห้องเป็นระเบียบ และเป็นการไปทำธุระส่วนตัวจริงๆ ความร่วมมือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักศึกษาในชั่นเรียน ไม้ผลัด,ระเบียบวินัย
Flight Mode ในขณะทำการสอน จะให้นักศึกษางดใช้โทรศัพท์มือถือ โดยอาจารย์จะเปิดไฟไม่ครบทุกดวงเพื่อให้ห้องดูสลัว และเห็น PowerPoint ชัดเจน ซึ่งถ้านักศึกษาเล่นโทรศัพท์ ก็จะมีแสงไฟจากหน้าจอส่องสะท้อนออกมาที่ใบหน้า ก็จะทราบว่าใครเล่นโทรศัพท์ ซึ่งนักศึกษาก็จะไม่กล้าเล่นโทรศัพท์ และคุ้นชินกับการไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะเรียน ความดูแลเอาใจใส่ของผู้สอน  Flight Mode

หมวดหมู่ : การจัดการสอน 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
นำผู้เรียนเป็นจุดเชื่อมโยง การใช้ผู้เรียนที่เป็นจุดศูนย์รวมของห้อง เพื่อดึงดูดความสนใจเนื้อหาที่สอน ด้วยการยกตัวอย่างสอดแทรกความสนุกและมุกตลกที่สอดคล้องกับเนื้อหา 1.ผู้เรียนนั้นควรเป็นที่รักของคนหมู่มาก

2.ผู้เรียนนั้นควรมีสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ผู้สอน

Child Center, มุกตลก
ยกตัวอย่างสถานการณ์ ข่าวสารที่อยู่ในกระแสสังคม เช่น เหตุการณ์สำคัญ เช่นพายุปาบึก  ข่าวสังคม เช่น ดารากับข่าวบันเทิง เหตุการณ์ที่เป็นวาระแห่งชาติ เช่น การเลือกตั้ง เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาหรือเป็นการนำเสนอเป็นตัวอย่าง 1.เป็นข่าวสารที่อยู่ในกระแส

2.ผู้เรียนเปิดรับข่าวสารนั้น

สื่อร่วมสมัย
สอบท้ายชั่วโมง ผู้สอนสอนเตรียมข้อสอบเพื่อเก็บคะแนนท้ายชั่วโมง ในที่นี้อาจบอกก่อนหรือไม่ก็ได้เพราะทำให้ผู้เรียนต้องพยายามมาเรียนทุกครั้ง 1.การเตรียมกระดาษคำถาม/คำตอบ

2.ห้องเรียนควรพร้อมในการสอบ

สอบท้ายคาบ, วัดและประเมินผล

หมวดหมู่ : กิจกรรมการสอน 4 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ถาม-ตอบ สุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยมีการให้รางวัล 1.การเตรียมคำถาม

2.แจกของรางวัลผู้เรียนที่ตอบถูก

สุ่มเรียกชื่อ, การถาม-ตอบ, การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล
เกม ใช้เกมที่ผู้สอนกำหนด อาจเป็นเกมที่เล่นจากผู้เล่นเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 1.การเตรียมคำถาม

2.แจกของรางวัลผู้เรียนที่ตอบถูก

การใช้เกม, การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล
ถกแถลง (Discussion) 1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่สอดคล้องกันกับเนื้อหาโดยตั้งเป็นประเด็น

2.ให้แต่ละกลุ่มใช้เหตุผลเพื่อการถกแถลง ประเด็นนั้น

1.การเตรียมคำถาม

2.แจกของรางวัลกลุ่มผู้เรียนที่ตอบถูก

ถกแถลง (Discussion), การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล
หมวกหลากสี 1. จัดกลุ่ม 6 คนให้นักศึกษาสมมุติบทบาทเป็นผู้วิจารณ์ผลงานใน 6 บทบาทตามสีหมวก

2. วนให้ครบทุกกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนด

3. นำข้อเสนอแนะที่ได้ทั้งหมด กลับไปให้เจ้าของผลงานพิจารณา

4. อาจารย์รวบรวมและพิจารณาคะแนนอีกครั้งตามความเหมาะสม

1. การใช้เทคนิคสวมหมวก 6 สี

2. การเข้าร่วมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล

3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

4. การบริหารจัดการเวลาในการสอน

การใช้บทบาทสมมุติ, การร่วมแสดงความคิดเห็น, หมวกหลากสี

หมวดหมู่ : ผู้สอน 2 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
ใช้มุกตามสถานการณ์ การสอนด้วยการยกตัวอย่างสอดแทรกความสนุกและมุกตลกที่สอดคล้องกันกับเนื้อหา โดยต้องยกตัวอย่างตามสถานการณ์ 1.ผู้สอนควรมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน

2.รู้บุคลิกภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ใช้มุกตามสถานการณ์
เชิญอาจารย์พิเศษ เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่อยู่ในวงการ/วิชาชีพมาบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง 1.ชื่อเสียงผู้เชี่ยวชาญ

2.การยอมรับจากผู้เรียน

อาจารย์พิเศษ

หมวดหมู่ : สื่อการสอน 4 เรื่อง

ชื่อเรื่อง วิธีการ / รายละเอียด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Keywords
สื่อหลากหลาย เลือกใช้สื่อประกอบการสอนที่หลากหลายเช่น Clip VDO, Social media หรือข่าวสารที่อยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน 1. สื่อที่หลากหลายตามกระแส

2. ตรงกับรสนิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่

3. ความสมบูรณ์ของสื่อ

สื่อหลากหลาย, Clip VDO,  Social media
วัสดุอุปกรณ์ในงานจริง นำเครื่องมือในการผลิต การใช้อุปกรณ์ที่เป็นของจริง หรือการจำลองสถานการณ์ 1.อุปกรณ์ที่เป็นของจริง

2.ผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์นั้นๆ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, Hands-on
Hands-on นักศึกษาลงมือปฎิบัติกับแลปหรือห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุฝึก 1.มีใบงาน

2.แลปหรือห้องปฏิบัติการที่เตรียมพร้อม

3.ผู้สอนสามารถสอนในแลปหรือห้องปฏิบัติการนั้น

ใบงาน, Hands-on
ภาพตลกระหว่างบทเรียน ในการทำ PowerPoint ประกอบการสอน จะต้องน่าสนใจ สวยงาม มีเนื้อหากระชับแล้ว จะต้องมีการแทรกมุขตลก หรือภาพตลก ระหว่างเนื้อหา เพื่อให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย มีอารมณ์ขัน ทำให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้น 1. ความใส่ใจในการทำสื่อการสอน มุขตลกในสื่อ, PowerPoint

 

Comments are closed.