Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

Active Learning KM ประเด็นวิธีการในการผลิตบัณฑิต – KM MCT

Active Learning KM ประเด็นวิธีการในการผลิตบัณฑิต

0
0สรุปประเด็นวิธีการที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต

1 การสร้างแรงจูงใจโดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานก่อน แล้วสอนทฤษฎีเพื่ออธิบายถึงหลักการ
2 ฝึกให้มีการนำเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น
3 การให้ลงมือปฏิบัติงานจริง
4 การแบ่งกลุ่มทำงาน หรือการทำงานเป้นทีม
5 การสอนโดยเน้นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพ
6 การสร้างแรงจูงใจโดยการกำหนดโจทย์ที่น่าสนใจ
7 การทำงานเป็นทีม
8 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในระดับนโยบาย
9 การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจากระบบจำลองซึ่งเทียบเท่าระบบจริง
10 การสร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างงานที่น่าสนใจ
11 การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็นแนวทาง ในการสอน

10953405_10200168584575324_327203794900652939_n 10984088_10200168583055286_7654805543475554919_n

Comments have been disabled.