Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

Research การเขียนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ – KM MCT

Research การเขียนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

0
0หัวข้อ การเขียนผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อเรื่อง
คนเล่าเรื่อง นวพรรษ การะเกตุ
วันที่เล่าเรื่อง 20 มีนาคม 2558
KMMCT1-2558-063
รายละเอียดเรื่องเล่า
จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการเขียนผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ พบว่า ปัจจัยสำคัญในการทำงานคือ
1) ฐานข้อมูลการวิจัยที่ทันสมัย
2) โค้ชซึ่งเป็นระบบที่รุ่นพี่ช่วยน้องกันเป็นช่วงๆ
3) งานที่จะได้รับการตีพิมพ์เขาจะดูว่าเป็น New Topic ไหม เป็นคนแรกไหมที่ทำส่วนใหญ่จะเป็น Basic Research หรือการวิจัยในชั้นเรียน
4) การนำเสนอผลงาน บรรยากาศจะเป็นตลาดวิชาการไม่ใช่นักวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการมิใช่เสนอแล้วจากไป
บทความวิชาการมีความสำคัญกว่าเล่มหนา 400 หน้า วิชาการจะเขียนบทความวชาการตีพิมพ์กันเป็นว่าเล่นการนำผลงานไม่ได้ดูทักษะเบิกเงิน การทำเล่มสมบูรณ์ แต่ดูปริมาณการตีพิมพ์มากกว่า
เทคโนโลยี คือ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ วิธีการ มิใช่นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว วิธีการใหม่ๆ ก็เป็นเทคโนโลยี

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)
1) Database
2) ระบบโค้ช
3) Basic Research
4) บรรยากาศ + บริบทที่เอื้อ
5) เน้นกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความสำคัญมากในตลาดนักวิชาการ
อุปสรรค
1) ระบบการเงินเบิก-จ่ายที่ไม่เอื้อ
2) นโยบาย มทร.ที่มองเทคโนโลยีเป็นเพียงสิ่งประดษฐ์หรือนวัตกรรม ทำให้นักวิจัยทางสัคมศาสตร์ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ทำวจัย
3) กระบวนการวจัยที่ยังเป็นอุปสรรคไม่เอื้อให้คนทำวิจัยทำเป็นเล่มใหญ่มิใช่ปริมาณการตีพิมพ์

1 comment

  1. สรุปประเด็น
    1 การศึกษางานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย
    2 การใช้ระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลควบคุมการทำงานวิจัย
    3 ความเป็น New Topic ซึ่งไม่ใช่ Basic Research

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.