Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

บทสรุป KM MCT ครั้งที่ 4 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ – KM MCT

บทสรุป KM MCT ครั้งที่ 4 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

0
0หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ได้ส่งคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรม KM เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ โดยได้ข้อสรุปในการดำเนินการระดมสมองของหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมอบรม KM โดยจะใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  นำไปทดลองใช้ในบางรายวิชาที่เปิดสอนเทอม 2/2558 ของหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม KM ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

โดยรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน ค่า ไม่เพียงแต่ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคำนึงถึง ความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมี ส่วนร่วมในการสร้างความรู้

คณะทำงานได้มีกำหนดลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยกตัวอย่างของรายวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ลิธอกราฟี่ ในหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ดังนี้

1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กระบวนการเรียนรู้สูงสุด

2. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วย ตนเอง

สรุปเทคนิคการใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ลิธอกราฟี่ทั้งเทอมการศึกษา

STEP 1 การนำเอาเทคนิค Project-based Learning ในใช้โดยแบ่งกลุ่มการทำงานของนักศึกษา เพื่อจัดพิมพ์แผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต โดยอาจารย์ผู้สอนได้กำหนดแผ่นพิมพ์ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานให้เป็นตัวต้นฉบับ

STEP 2 การนำเอาเทคนิค Think – Pair – Share เพื่อให้นักศึกษาคิดหาคำตอบ ด้วยตัวเอง และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการผลิตแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From)

STEP 3 การนำเอาเทคนิค Brainstorming ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) ที่ได้ผลิต มาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม แล้วทุกคนนำเสนอแนวคิดของตน และบันทึกทุกแนวคิดที่มีผู้นำเสนอ

 

การนำไปทดลองใช้ในรายวิชาสอน วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ลิธิกราฟี่ ด้วยวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค Think – Pair – Share เพื่อทดสอบหาประสิทธิ์ภาพของเครื่องมือ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องมือซ้ำจนให้ได้ประสิทธิ์ภาพของเครื่องมือให้มากที่สุด เพื่อการนำมาประกอบสรุปผลการเรียนรู้ของการจัดการสอน ในการอบรม KM ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค Think – Pair – Shareการนำไปใช้ครั้งที่ 1
STEP 1 อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) และเครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 15 คน
STEP 2 ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยให้วัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
STEP 3 ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการวัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพงานพิมพ์อย่างไรจากการวัดหาคุณภาพงานพิมพ์
ผลที่ได้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1
นักศึกษามีการใช้เครื่องมือได้แต่ไม่ชำนาญ และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้
ปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1
1. พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดหาคำตอบด้วยตัวเองได้ และไม่สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้
2. พบว่านักศึกษาบางคนไม่สามารถใช้งานเครื่องมือวัดได้อย่างชำนาญ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป
ให้ทดลองลดปริมาณของกลุ่มให้ลดลงเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานเครื่องมือวัดได้มากขึ้นในการวิเคราะห์ผล แต่ด้วยเครื่องมือวัดมีจำนวนน้อยอย่างจะต้องวางแผนในการจัดการองค์ความรู้ใหม่

 

การนำไปใช้ครั้งที่ 2
STEP 1 อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) และเครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 10 คน
STEP 2 ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยให้วัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ (ในการวัดตรวจสอบคุณภาพไม่ใช่การวัดที่ตำแหน่งเดิมจากการนำไปใช้ครั้งที่ 1)
STEP 3 ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการวัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพงานพิมพ์อย่างไรจากการวัดหาคุณภาพงานพิมพ์

ผลที่ได้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2
นักศึกษามีการใช้เครื่องมือได้ชำนาญ และนักศึกษาส่วนน้อยไม่สามารถการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้

ปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2
1. พบว่านักศึกษาส่วนน้อยไม่สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป
ให้ทดลองลดปริมาณของกลุ่มให้ลดลงเพิ่มอีกอาจจะช่วยให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้ขึ้น เพื่อจะต้องวางแผนในการจัดการองค์ความรู้ใหม่

 

การนำไปใช้ครั้งที่ 3
STEP 1 อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) และเครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5 คน
STEP 2 ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยให้วัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพงานพิมพ์ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ (ในการวัดตรวจสอบคุณภาพไม่ใช่การวัดที่ตำแหน่งเดิมจากการนำไปใช้ครั้งที่ 1 และ 2)
STEP 3 ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในการวัดแผ่นทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ 4 สี (Test From) มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพงานพิมพ์อย่างไรจากการวัดหาคุณภาพงานพิมพ์

ผลที่ได้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3
นักศึกษามีการใช้เครื่องมือได้ชำนาญ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้ดี

ปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3
ไม่มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป
ให้ทดลองลดปริมาณของกลุ่มให้ลดลงเพิ่มอีกอาจจะช่วยให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้ขึ้น เพื่อจะต้องวางแผนในการจัดการองค์ความรู้ใหม่

 

การนำไปใช้ครั้งที่ 4
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิค Think – Pair – Share โดยใช้แผนการจัดการสอนของครั้งที่ 3 พบว่า นักศึกษามีการใช้เครื่องมือได้ชำนาญ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมชั้นได้ดี เหมือนครั้งที่ 3

 

จัดทำโดย

นายอัครเดช ทองสว่าง

นายกานต์พิชชา  สุวรรณวัฒนเมธี

นายเอกชัยโถเหลือง