Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต – KM MCT

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต

4
0 

 

จากทฤษฎีและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ได้นำมาทดลองปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในรายวิชาการออกแบบเว็บกราฟิกและแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบรูปทรงสามมิติ การเคลื่อนไหวเพื่องานแอนิเมชั่น และได้ทดลองการนำไปใช้จนได้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตรูปแบบของสาขามัลติมีเดียดังนี้

ขั้นเตรียม

   1 ผู้สอนนำคำอธิบายรายวิชามาแบ่งบทเรียน และกำหนดจุดประสงค์ในการเรียน และจุดประสงค์ในการสาธิต
   2. จัดทําลําดับเนื้อหาตามขัั้นตอนให้เหมาะสม และเขียนข้อมูลรายละเอียดการสาธิต
   3. กำหนดระยะเวลาในการสาธิตให้เหมาะสม

ขั้นการสาธิตและการสรุปผล
                     1. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์การสาธิตทั้งหมด Course Outline และอธิบายข้อมูลให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนทราบข้อมูลของการเรียนที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของรายวิชาที่ชัดเจนได้

                    2.ผู้สอนแนะนําสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบ ในที่นี่เป็นการแนะนำอธิบายแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นของโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ อธิบาย Workflow  และ สาธิตหลักการทำงานของโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในรายวิชา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและกระตืนรือร้นที่จะเรียนในเนื้อหาต่อๆไปของรายวิชา

                     3.ผู้สอนจะสาธิตโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของเนื้อหาตามลำดับ และให้ผู้เรียนลองลงมือปฏิบัติตาม

                     4.ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนว่าในระหว่างเรียน สามารถมองเห็นการอธิบายและสามารถทำความเข้าใจได้หรือไม่ จากการคอยสังเกตและสุ่มถามคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษารายบุคคล และ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามหลังจบการสาธิตในแต่ละขั้นตอน  วิธีการดังกล่าวทำให้นักศึกษาทราบถึงความเข้าใจและความไม่เข้าใจของนักศึกษา และเป็นการทบทวน แก้ไขความไม่เข้าใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

            5.ผู้สอนจะทำการสร้างโจทย์เพื่อให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่ยากขึ้น และให้แก้ปัญหาตามเวลาที่กำหนด จากวิธีการดังกล่าวทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติ ได้ระดมสมองระหว่างผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ให้ประสบความสำเร็จ
            6. ผู้สอนสรุปการสาธิตในทุกบทเรียน และให้นักศึกษาทำการสอบปฏิบัติในแต่ละบทเรียน

 

 

IMG_9884IMG_9767

12884466_1052802021461531_218258605_n

 

ปัญหาที่พบจากการนำไปใช้

 1. ระยะเวลาในการสาธิตแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากผู้เรียนมีระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน ผู้สอนต้องสอบถามความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะ และอธิบายซ้ำหลายๆครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจและลงมือปฏิบัติได้ถูกต้อง
 2. ในเนื้อหาที่มีความยาก ขั้นตอนในการปฏิบัติยาวและต่อเนื่อง ผู้เรียนจึงต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อมีการขาดเรียนอาจจะทำให้ไม่สามารถลงปฏิบัติต่อได้

ข้อเสนอแนะ

 1. อาจเพิ่มการจัดกลุ่มให้ผู้เรียนมีการสาธิตให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
 2. มีการทบทวนความรู้ในทุกชั่วโมงเรียน