Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

สุดยอดแห่งการเรียนรู้ – KM MCT

สุดยอดแห่งการเรียนรู้

0
0จากการ Brainstorm  PC-Active Learning สุดยอดแห่งการเรียนรู้ ตามสไตล์โฟโต้  ผลสรุปการใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่า นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  มีความสนใจและมีการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม  และเทคนิคนี้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวไปในเรื่องของ นักศึกษาไม่สนใจเรียน โดยใช้เทคนิค  Brainstorm ซึ่งจะทำให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผนการดำเนินการ, การค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และได้อธิบายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในสไตล์ของนักศึกษาและวัยของนักศึกษาด้วยกัน  จึงทำให้การใช้เทคนิค Brainstorm มีผลสรุปที่สามารถใช้ได้จริง

 

แบบประเมินโดยนักศึกษา