Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

การเรียนการสอนแบบ Brain Stroming – KM MCT

การเรียนการสอนแบบ Brain Stroming

1
0BRAINSTROMING APPROACH

สำหรับวิธีการเรียนการสอนด้วยการระดมสมองนี้ ผู้สอนได้เลือกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่่อสารมวลชน เนื้อหาในส่วนของปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความคิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เพราะในแต่ละวัน นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษามาก และเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันสื่อ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผู้สอนจึงจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้

How to Brainstroming

12243461_920466614713232_4335823399870511323_n

ขั้นกำหนดประเด็น
โดยผู้สอนจะต้องกำหนดประเด็นให้ชัดเจน และเขียนหัวข้อบนกระดาษสำหรับการทำกิจกรรม โดยหัวข้อที่เลือกมาคือ “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี”
กำหนดกติกา เวลา วิธีการ
ก่อนดำเนินกิจกรรม จะต้องกำหนดกติการ่วมกัน ซึ่งผู้สอนต้องชี้แจง ให้นักศึกษาทราบ และให้ปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด โดยควรกำหนดให้สมาชิกได้มีเวลาในการคิดอย่างอิสระ และมีเวลาสำหรับการนำเสนอให้ ในการนี้จะต้องมีผู้นำกลุ่ม ให้ผู้เรียเลือกผู้นำกลุ่ม มาคอยกระตุ้นให้เพื่อนๆนำเสนอ และช่วยสรุปความคิดเห็นของเพื่อน และช่วยควบคุมเวลา และกระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
ในการนี้ผู้สอนใช้วิธีที่ให้สมาชิกที่พร้อมสามารถนำเสนอก่อนได้ โดยไม่เรียงตามลำดับคิว หรือจะเรียงตามคิวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของสมาชิกในทีมด้วย โดยหากไม่มีความเห็นสามารถผ่านไปก่อน โดยกลับมาถามภายหลังได้

11041178_918783908214836_3433600708551470442_n

การประเมิน
ทางทีมจะช่วยกันกำหนดและจัดหมวดหมู่ความคิด มีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็น
สรุปประเด็นด้วยแผนภูมิ
ในการนี้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปประเด็นเป็นแผนภูมิ และมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้เรียนบางส่วนจะไม่แสดงความคิดเห็น ในการนี้แต่ละกลุ่มต้องมีการกำหนดกติการ่วมกัน เรื่องของการช่วยกันแสดงความคิดเห็น ส่วนหนึ่งหากเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัว นักศึกษาก็จะมีประเด็นที่อยากเล่า อยากแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น