International Lecture and Seminar 

There are many international experts are invited to give lectures to MCT staffs and students and take in seminar by Color Research Center, MCT since 2015. Students and staffs of MCT get the knowledge from international experts. Also, they can adjust the knowledge with their work and project. 

 

การบรรยายและการสัมนา 

ศูนย์วิจัยสี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมากมายมาบรรยายทั้งในห้องเรียนแลสัมนาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าน้าที่ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาให้ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่นักศึกษาอาจารย์ในการเรียนการสอนหรือการทำวิจัย