International Lecture and Seminar 

Many international experts are invited to give lectures to MCT staff and students and take in seminars by Color Research Center, MCT since 2015. Students and staff of MCT get knowledge from international experts. Also, they can adjust the knowledge with their work and project

การบรรยายและการสัมนา 

ศูนย์วิจัยสี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมากมายมาบรรยายทั้งในห้องเรียนและสัมมนาให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง มาให้ ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่นักศึกษาอาจารย์ในการเรียนการสอนหรือการทาวิจัย