รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ลงนาม MOU กับทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

Logo Institution Country Coordinator E-mail
Ristumeikan University Japan Prof.  Hiroyuki Shinoda hshinoda@is.ritsumei.ac.jp
Meijo University Japan Associate Prof. Mikiko Kawasumi future@meijo-u.ac.jp
Chiba University Japan Prof. Yoko Mizokami mizokami@faculty.chiba-u.jp
Yamagata University Japan Prof. Yasuki Yamauchi yamauchi@yz.yamagata-u.ac.jp
Osaka City University Japan Prof. Hideki Skai sakai@osaka-cu.ac.jp
Huafan University Taiwan Prof. Lee, Tien Rein trleex@gmail.com
Utsunomiya University Japan Prof. Miyoshi Ayama miyoshi.ayama@gmail.com