คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

FACULTY OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520

โทรสาร : 02 549 4500

เว็บไซด์ :http://www.mct.rmutt.ac.th

หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบปกติ (4 ปี)

สาขาวิชา คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 2.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา  
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย    
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล    
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์    

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ภาคปกติ

สาขาวิชา คุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ค่าบำรุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์