เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

 • คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒ [PDF]
 • Template
  • ลำดับเอกสาร  [PDF] [DOC]
  • โครงการปริญญานิพนธ์
   • สำหรับนักศึกษา
    • แบบฟอร์มเล่มโครงการฯ
     • 1 หน้าปกโครงการฯ [PDF] [DOC]
     • 2 ใบหน้าโครงการ [PDF] [DOC]
     • 3 เนื้อหาบทที่ 1 [PDF] [DOC]
     • 4 เนื้อหาบทที่ 2 [PDF] [DOC]
     • 5 เนื้อหาบทที่ 3 [PDF] [DOC]
     • 6 เอกสารอ้างอิง [PDF] [DOC]
    • แบบฟอร์มเอกสาร
     • 1 ขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ [PDF] [DOC]
     • 2 เชิญสอบโครงการฯ 1 [PDF] [DOC]
     • 3 เชิญสอบโครงการฯ 2 [PDF] [DOC]
   • สำหรับอาจารย์ฯ
    • 1 คะแนนเข้าชั้นเรียน [PDF] [DOC]
    • 2 คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา [PDF] [DOC]
    • 3 คะแนนสอบโครงการฯ [PDF] [DOC]
    • 4 เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม [PDF] [DOC]
  • ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
   • สำหรับนักศึกษา
    • แบบฟอร์มเล่มฉบับสมบูรณ์
     • 1 หน้าปก [PDF] [DOC]
     • 2 สันปก [PDF] [DOC]
     • 3 ปกใน [PDF] [DOC]
     • 4 ใบอนุมัติปริญญานิพนธ์ [PDF] [DOC]
     • 5 บทคัดย่อไทย [PDF] [DOC]
     • 6 บทคัดย่ออังกฤษ [PDF] [DOC]
     • 7 กิตติกรรมประกาศ [PDF] [DOC]
     • 8 สารบัญ [PDF] [DOC]
     • 9 ภาคผนวก [PDF] [DOC]
     • 10 ภาคผนวกประวัตินักศึกษา [PDF] [DOC]
    • แบบฟอร์มเอกสาร
     • 1 ขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ [PDF] [DOC]
     • 2 เชิญสอบป้องกันฯ 1 [PDF] [DOC]
     • 3 เชิญสอบป้องกันฯ 2 [PDF] [DOC]
   • สำหรับอาจารย์
    • 1 คะแนนส่วนของที่ปรึกษา [PDF] [DOC]
    • 2 คะแนนการสอบป้องกัน [PDF] [DOC]
    • 3 คะแนนส่วนผลงานสื่อ [PDF] [DOC]
    • 4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์ [PDF] [DOC]

หมายเหต

 1. เอกสารรูปแบบ DOC สามารถเปิดได้กับ Microsoft Word ทุกรุ่น แต่อาจมีรูปแบบที่คลาดเคลื่อน ขอให้ผู้ใช้งาน ปรับแต่งรูปแบบเอกสารตามความเหมาะสม
 2. หากท่านต้องการเอกสารความคมชัดสูง โปรดติดต่องานวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน