ฝ่ายบริหารและวางแผน

– งานบุคลากร

เรื่องการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2565
– สายวิชาการการวิเคราะห์ความต้องการในพัฒนาบุคลากร มทร.ธัญบุรี งบประมาณ 2562-2565
– สายสนับสนุนการวิเคราะห์ความต้องการในพัฒนาบุคลากร มทร.ธัญบุรี งบประมาณ 2562-2565
– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
– หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
– แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
– ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
– ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
– มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี

– งานงบประมาณและแผนงาน

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2565 (งบลงทุน) กำหนดส่งวันที่ 9 ต.ค. 2563
– 1.-หลักเกณฑ์คำเสนอขอ
– 2. แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (พร้อมใบเสนอราคา 3 บริษัท)
– 2-1 FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
– 2-2 FORM รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
– 2-3 FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– 2-4 FORM รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– 3. แบบ ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ 2564 งบลงทุน
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2563 (เริ่มใช้ 27 ม.ค. 63)
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_63
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_63
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_63
– แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
– แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_64
– แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ (แนบพร้อมแบบเสนอโครงการ)
– แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
– คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
– หน้าปก
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2564 งบลงทุน (กำหนดส่ง 22 พ.ย. 62)
– หลักเกณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.4 รายการครุภัณฑ์
– แบบฟอรม ง.5 รายการก่อสร้าง
– FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายการประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
– FORM รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
การจัดทำคำเสนอของบรายได้ 2563 (กำหนดส่ง 12 มิ.ย. 62)
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม TOR (แนบพร้อมแบบ ง.4)
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
– แบบ ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ (แนบพร้อมแบบเสนอโครงการ)
– แนวทางการจัดทำคำเสนอของบรายได้ 2563
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
แบบฟอร์มโครงการปี 62 (ปรับปรุง)
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_62
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_62
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_62
– แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น)
– นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2563
– คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2563
– หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรโครงการ 2563
– คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 (60-64)
– แผนยุทธศาสตร์ 12 (10 ยุทธศาสตร์ )
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน)
– ยุทธศาสตร์ชาติ 61-80
– แบบฟอร์ม ง.7_1
– แบบฟอร์ม ง.7_2
– แบบฟอร์ม ง.7_3
– แบบคำนวณงบประมาณ 2563
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 งบลงทุน
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– หัวข้อร่าง TOR
– แบบฟอร์ม TOR
– ยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561- 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับย่อ)
– แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
– แบบฟอร์ม ง.7_1 บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
– แบบฟอร์ม ง.7_2 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
– แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) กำหนดส่ง วันที่ 3 พ.ค. 61
– นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2562
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– วิธีการงบประมาณเงินรายได้ปี 62 คณะ วิทยาลัย
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– หัวข้อร่าง TOR
– แบบ ปร.4-6
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2561
– การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น)
– เกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้_ปี_61
– นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– วิธีการงบประมาณเงินรายได้ 2561
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ และ TOR
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป

– งานพัสดุ

– พระราชบัญญัติ
– ระเบียบกระทรวงการคลัง
– กฎกระทรวง
– บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง
– แบบฟอร์ม ตารางกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อหรือจ้าง
– แบบฟอร์ม กำหนดราคากลาง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

– งานวิจัยและประเมินผล

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
– วิธีการดำเนินงานมาตรฐาน Standard Operating Procedures
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พ.ศ.2559
– หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผลงานวิจัย
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม/หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
– ขั้นตอนการส่งเอกสารผู้วิจัย-งานวิจัย-ฝ่ายบริหาร
– สารบัญ+ปก
– ปฏิทินฝ่ายวิจัยงบ 62-191118
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
– ขอทุนงบรายได้62 รอบ 2-วันสุดท้าย 14 ธค 61
– ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
– ขออนุมัติ วจ.1
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 2
– ขออนุมัติเบิกงวดสุดท้าย
– ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัย
– บันทึกข้อความขยายระยะเวลา
– บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง
– แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการวิจัย

– งานทะเบียนและวัดผล

– แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย
– แบบฟอร์มรายงานผลเกรด

– งานสหกิจศึกษา

– ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
– สก.10 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา
– สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)

– งานพัฒนาหลักสูตร

– การเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
– แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

– งานบริการวิชาการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

– ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
– รายงานผลการตรวจ SAR ประจำปี 2559 ระดับคณะ (22-02-2561)
ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
– แผนการรับนักศึกษา_2561
– อัตราการคงอยู่_2561
– อัตราผู้สำเร็จการศึกษา_2560
– ค่า FTES จำแนกตามคณะ 61-1-2
– ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2560
– ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2560
ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
– การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561
– รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2561
– เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)
– แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร(ปริญญาตรี)
– แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)
– แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)
– ขั้นตอนการกรอกผลการดำเนิงานตัวบ่งชี้(เพิ่มเติม) ในระบบ_CHAQA_3D
– จำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2562
– จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2560 – 2562
– จำนวนนักศึกษา ปี 2562
– จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี2559-2561
– แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี_2562
– อัตราการคงอยู่_2562
– อัตราผู้สำเร็จการศึกษา_2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

– ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2560
– ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2560
– แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2561
– ภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2559
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
– แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
– เกณฑ์การขอรับทุนพัฒนานักศึกษา 62
– ใบสมัครขอรับทุนพัฒนานักศึกษา 62

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

โครงการปริญญานิพนธ์

1. คะแนนเข้าชั้นเรียน
2. คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา
3. คะแนนสอบโครงการฯ
4. เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. คะแนนส่วนของที่ปรึกษา
2. คะแนนการสอบป้องกัน
3. คะแนนส่วนผลงานสื่อ
4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์