สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝึก

ทักษะการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับมืออาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้

 รายละเอียดหลักสูตร

pc1

หลักสูตรการเรียนการสอน

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หลักสูตร 4 ปี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือเทียบเท่า

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

หลักสูตรเทียบโอน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง