วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ในงานสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุม

คุณภาพการผลิตสื่อ บริหารโครงการและวิเคราะห์นโยบายด้านบริหารสื่อ ตลอดจนสามารถ

วิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร 2 ปี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา