หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ สามารถประยุกต์และต่อยอดการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม

ตอบสนองความต้องการด้านสังคมและภาคอุตสาหกรรม

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร 3 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์