– งานสหกิจศึกษา เอกสารสำหรับนักศึกษา

สหกิจศึกษาในประเทศ

– ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)

– CDIO Skills Set Survey revision (PC) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (PT) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (TV) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (AP) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (MM) 22-11-16
– CDIO Skills Set Survey revision (DM) 22-11-16
– สก01-03และ04
– สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ce_01
– สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา ce_02
– สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
– สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ ce_04
– สก.05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ce_05
– สก.06 หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานce_06
– สก.07 แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน ce_07
– สก.08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
– สก.09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
– สก.12 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
– สก.13 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 01 PC
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 02 PT
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 03 TV
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 04 AP
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 05 MM
– สก.14 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 06 DM
– สก.15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สาหรับผู้นิเทศงาน)
– สก.19 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

– ขั้นตอนการขอรับทุนสําหรับนักศึกษา

– สก.01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
– สก.02 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา
– สก.03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
– สก.04 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
– สก.19 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์