– งานสหกิจศึกษา เอกสารสำหรับอาจารย์

สหกิจศึกษาภายในประเทศ

เอกสารงานนิเทศนักศึกษา
รอบที่ 1
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-1-คน-สก.10-12-13

– รอบ-1-สำหรับ-นศ-2-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-3-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-4-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-5-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-6-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-7-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-8-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-9-คน-สก.10-12-13
– รอบ-1-สำหรับ-นศ-10-คน-สก.10-12-13
เอกสารงานนิเทศนักศึกษา
รอบที่ 2
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-1-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-2-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-3-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-4-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-5-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-6-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-7-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-8-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-9-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– รอบ-2-สำหรับ-นศ-10-คน-สก.10-12-13-14-15-16
– ระเบียบ ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (12-07-17)
– สก.10 แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา
– สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

– สก.07แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน

– สก.08แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
– สก.13แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
– สก.14แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
– สก.15แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
– สก.16 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศ)