ข้อมูลติดต่อ งานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (Head of International Affairs)

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ

Assoc. Prof. Dr. Chanprapha Phuangsuwan

E-mail: Phuangsuwan@rmutt.ac.th, karamennn@gmail.com

 

จ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (International Affairs officer)

นางสาวภาพพิมพ์  ชื่นใจ

Miss Pappim Chuenjai

E-mail: pappim_c@rmutt.ac.th, pappim.chuenjai@gmail.com

Telephone: +66 2549 4538

Address: Color Research Center, 4th floor of Faculty of Mass Communication Technology, RMUTT

เบอร์โทรติดต่อ 02-5494538 หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์วิจัยสี ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน