20 เมษายน 2019

การวิจัยแบบสะสมเนื้องาน

ด้วยความสอดคล้องของหลักสูตรที่เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ มีการทำวิจัยให […]
20 เมษายน 2019

การติดตามสถานะการณ์ผ่านเครือข่ายนักวิจัย และเว็บไซต์ Conference Alert

การพัฒนางานวิจัย อยากให้ลองไปหาเครือข่ายข้างนอก โดยการเลือก Conference ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและต่างป […]
20 เมษายน 2019

การทำงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ได้หลายบทความ

การตีพิมพ์งานวิจัยในปีที่ทำเสร็จ เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก กระบวนการต่างๆ ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะ การรีวิว […]
20 เมษายน 2019

การเขียนหมวดทั้ง 5 ของบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัย มีประมาณ 5 หมวด เช่น บทนำ ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ต้องวางแผนเขียนให้ดี ไ […]