15 กันยายน 2022

เทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Model

เทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Model ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564   […]
15 เมษายน 2021

ด้านการผลิตบัณฑิต

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสอน Active Learning รูปแบบ PBL และปรับ-ประยุกต์ จัดการความรู้ตลอดปีก […]
12 เมษายน 2019

การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน

จากการดำเนินการสอนในห้องเรียน กับกลุ่มนักศึกษา ได้ ทดลองใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการส […]
02 เมษายน 2019

การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล ได้นำเทคนิค การสวมหมวก comment เพื่อน ในรายวิช […]
02 เมษายน 2019

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

เนื่องด้วยปัญหาของการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันภายในห้องเรียนของของนักศึกษาสาขาการเทคโนโลยีพิมพ์ดิจิทัลและบ […]