15 เมษายน 2021

ด้านการผลิตบัณฑิต

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสอน Active Learning รูปแบบ PBL และปรับ-ประยุกต์ จัดการความรู้ตลอดปีก […]
12 เมษายน 2019

การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน

จากการดำเนินการสอนในห้องเรียน กับกลุ่มนักศึกษา ได้ ทดลองใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการส […]
02 เมษายน 2019

การใช้เทคนิคหมวกสีสดใส

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ Smart Teacher ฟินแลนด์โมเดล ได้นำเทคนิค การสวมหมวก comment เพื่อน ในรายวิช […]
02 เมษายน 2019

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน

เนื่องด้วยปัญหาของการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันภายในห้องเรียนของของนักศึกษาสาขาการเทคโนโลยีพิมพ์ดิจิทัลและบ […]
21 มีนาคม 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คร […]