15 เมษายน 2021

ด้านการวิจัย

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัย สำหรับ “แนวทางการขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” สำหรับผลงานวิ […]
15 เมษายน 2021

ด้านการผลิตบัณฑิต

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสอน Active Learning รูปแบบ PBL และปรับ-ประยุกต์ จัดการความรู้ตลอดปีก […]
20 เมษายน 2019

การวิจัยแบบสะสมเนื้องาน

ด้วยความสอดคล้องของหลักสูตรที่เรียนทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ มีการทำวิจัยให […]
20 เมษายน 2019

การติดตามสถานะการณ์ผ่านเครือข่ายนักวิจัย และเว็บไซต์ Conference Alert

การพัฒนางานวิจัย อยากให้ลองไปหาเครือข่ายข้างนอก โดยการเลือก Conference ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและต่างป […]
20 เมษายน 2019

การทำงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ได้หลายบทความ

การตีพิมพ์งานวิจัยในปีที่ทำเสร็จ เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก กระบวนการต่างๆ ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะ การรีวิว […]