ประกาศ ผพน.

16 พฤศจิกายน 2021

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์พิจารณาการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา) เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศเรื่องเกณฑ์พิจารณาการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา)